Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

2010 rok


Podstrony:
 • Zarządzenie Nr 1/10

  w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w Banku Ochrony Środowiska o/Lublin.

 • Zarządzenie Nr 2/10

  w sprawie powołania komisji ds. stypendiów sportowych.

 • Zarządzenie Nr 3/10

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 4/10

  określające sposób dokumentowania ilości dostarczonej wody przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie dla taryfowej grupy odbiorców ZW-GD

 • Zarządzenie Nr 5/10

  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 6/10

  w sprawie zatwierdzenia planów finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 8/10

  w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
  użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych
  lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

 • Zarządzenie Nr 9/10

  w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz zasad ich przyznawania i opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 10/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 11/10

  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Dęblin, przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy.

 • Zarządzenie Nr 12/10

  w sprawie powołania Komisji ds oceny warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o przyznanie lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy

 • Zarządzenie Nr 13/10

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze: specjalista do spraw lokalowych w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym.

 • Zarządzenie Nr 14/10

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dęblin za 2009 r.

 • Zarządzenie Nr 15/10

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Agnieszki Ostrach - referenta do spraw obsługi Rady Miasta.

 • Zarządzenie Nr 16/10

  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze: specjalista do spraw lokalowych w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym.

 • Zarządzenie Nr 17/10

  w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2010 roku.

 • Zarządzenie Nr 18/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 19/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 20/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 20A/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 22/10

  w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego (licytację) na sprzedaż działki gruntu nr 1/30 w Dęblinie - Osiedle Stawy

 • Zarządzenie Nr 23/10

  w sprawie określenia regulaminu postępowania komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2010 roku.

 • Zarządzenie Nr 24/10

  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2010 roku

 • Zarządzenie Nr 25/10

  w sprawie powołania komisji ds. dopłat do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

 • Zarządzenie Nr 26/10

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu Pani Danuty Jerszow - specjalisty do spraw lokalowych.

 • Zarządzenie Nr 27/10

  w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Zarządzenie Nr 28/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 29/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 30/10

  w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego ustnego przetargu (licytację) na sprzedaż nieruchomości w Dęblinie przy ulicy Podchorążych.

 • Zarządzanie Nr 31/10

  w sprawie zatwierdzenie regulaminu przeprowadzenia przetargu na oddawanie w najem wolnych lokali lub zwalnianych lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 32/10

  w sprawie ogłoszenia przetargu na oddawanie w najem wolnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 33/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 34/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 35/10

  Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), zarządzam co następuje:

 • Zarządzenie Nr 36/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 37/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 37a/10

  w sprawie powołania lidera gminnego Powszechnego Spisu Rolnego 2010 roku.

 • Zarządzenie Nr 38/10

  w sprawie weryfikacji wniosku Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków Dęblin -Stawy na okres od 1.08.2010 r. do 31.07.2011 r.

 • Zarządzenie Nr 39/10

  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Zarządzenie Nr 40/2012

  w sprawie ustalenia planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin dla Projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego "Poprawa dostępu do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez modernizację dróg na Osiedlu Wiślana-Żwica w Dęblinie - I etap".

 • Zarządzenie Nr 41/10

  w sprawie ogłoszenia przetargu na oddawanie w najem wolnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 42/10

  w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. na terenie miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 43/10

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 44/10

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego ustnego przetargu (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonej w Dęblinie przy ulicy Modrzyckiej

 • Zarządzenie Nr 46/10

  w sprawie skierowania do opinii i uzgodnień projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana – Żwica w Dęblinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 • Zarządzenie Nr 45/10

  w sprawie powołania komisji przetargowej.

 • Zarządzenie Nr 47/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 48/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 49/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 50/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 51/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 52/10

  w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia na terenie miasta Dęblin wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Zarządzenie Nr 53/10

  w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki MERCEDES-BENZ MB 100B D.
  , godz.

 • Zarządzenie Nr 54/10

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki MERCEDES-BENZ MB 100B D.

 • Zarządzenie Nr 55/10

  Zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najpiękniejszy dębliński budynek"

 • Zarządzenie Nr 56/10

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 57/10

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 58/10

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 59/10

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 60/10

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 61/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 62/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 63/10

  W sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt.

 • Zarządzenie Nr 64/10

  w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta Dęblin za I półrocze 2010 r.

 • Zarządzenie Nr 65/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 66/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 67/10

  w sprawie skierowania do wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana - Żwica w Dęblinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 • Zarządzenie Nr 68/10

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 69/10

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 70/10

  w sprawie ogłoszenia przetargu na oddawanie w najem wolnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 71/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 72/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 73/10

  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Dęblin, przeznaczonych do sprzedaży

 • Zarządzenie Nr 74/10

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego ustnego przetargu (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonej w Dęblinie przy ulicy Modrzyckiej

 • Zarządzenie Nr 75/10

  w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do glosowania w wyborach samorządowych.

 • Zarządzenie Nr 76/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 77/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 78/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 79/10

  w sprawie ogłoszenia przetargu na oddawanie w najem wolnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 81/10

  w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania gminy o statusie miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 • Zarządzenie Nr 82/10

  w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • Zarządzenie Nr 83/10

  w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta Dęblin w czasie wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania zadań ujętych w Planach
  operacyjnych

 • Zarządzenie Nr 84/10

  w sprawie powołania Komisji do spraw Nagród Burmistrza Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 85/10

  w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dęblin na rok 2011 i lata następne.

 • Zarządzenie Nr 86/10

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego (licytację) na sprzedaż działek nr 464/1 i nr 465 położonych w Dęblinie przy ul. Niepodległości

 • Zarządzenie Nr 87/10

  w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych.

 • Zarządzenie Nr 88/10

  w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Dęblina i miejskich jednostkach organizacyjnych.

 • Zarządzenie Nr 89/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 90/2012

  w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentów niearchiwalnych z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r.

 • Zarządzenie Nr 91/10

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 4080/33 położonej w Dęblinie przy ulicy Generała Kowalskiego.

 • Zarządzenie Nr 92/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 92A/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 93/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 94/10

  w sprawie przekazania kserokopiarki na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 95/10

  w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej z wyborów uzupełniających do Rady Miasta Dęblin w 2009 roku.

 • Zarządzenie Nr 96/10

  w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana - Żwica w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 98/10

  w sprawie zasad przyznawania dofinansowania zadań w zakresie usuwania odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 99/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 100/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 101/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 101A/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 101B/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 102/10

  w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 • Zarządzenie Nr 103/10

  w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.

 • Zarządzenie Nr 104/10

  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 • Zarządzenie Nr 105/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 106/10

  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

 • Zarządzenie Nr 107/10

  w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta Dęblin na 2011 rok

 • Zarządzenie Nr 108/10

  w sprawie ustalenia stawek czynszu na terenie Miasta Dęblin za lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

 • Zarządzenie Nr 109/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 110/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęb na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 111/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 112/10

  w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na terenie miasta Dęblin w 2011 roku.

 • Zarządzenie Nr 113/10

  w sprawie wyznaczenia osób wchodzących w skład pocztu sztandarowego.

 • Zarządzenie Nr 114/10

  w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w 2010 roku dla pracowników Urzędu Miasta w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 115/10

  w sprawie powołania komisji ds. dopłat do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe

 • Zarządzenie Nr 116/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 117/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 118/10

  w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obronny w 2011 roku

 • Zarządzenie Nr 120/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 121/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 122/10

  zmieniające zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 • Zarządzenie Nr 123/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 124/10

  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 • Zarządzenie Nr 125/10

  w sprawie ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki na bieżące wydatki Urzędu Miasta Dęblin na 2011 rok.

 • Zarządzenie Nr 126/2010

  w sprawie powołania komisji do rozpoznania i zakwalifikowania do odpowiednich kategorii archiwalnych tzw. dokumentację nierozpoznaną znajdującą się w archiwum zakładowym.

 • Zarządzenie Nr 127/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 128/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 129/10

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 130/10

  w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 17.02.2010 r., godz. 11.42
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 17.02.2010 r., godz. 11.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.02.2010 r., godz. 11.42AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5781 razy.