Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 4/10

określające sposób dokumentowania ilości dostarczonej wody przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie dla taryfowej grupy odbiorców ZW-GD

Zarządzenie Nr 4/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 18 stycznia 2010 r.


Na podstawie § 3 Uchwały Nr LVI/336/2009 Rady Miasta Dęblin z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie , dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków postanawiam, co następuje:

§ 1

W celu udokumentowania ilości dostarczonej wody dla grupy taryfowej ZW-GD, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie przedkłada Burmistrzowi Miasta Dęblin:
1) zestawienie ilości dostarczonej wody sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr l do niniejszego zarządzenia;
2) zestawienie faktur wystawionych w okresie objętym zestawieniem - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; prawidłowość ustalenie kwoty dopłaty za dany miesiąc.

§ 2

W celu dokonania przez osobę upoważnioną przez Burmistrza Miasta Dęblin kontroli prawidłowości sporządzenia zestawienia ilości dostarczonej wody objętej dopłatą , Prezes MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie udostępnia do wglądu dokumenty stanowiące podstawę ustalenia kwoty dopłaty.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Prezesowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 17.02.2010 r., godz. 12.10
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 17.02.2010 r., godz. 12.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.02.2010 r., godz. 12.10AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1215 razy.