Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 9/10

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz zasad ich przyznawania i opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Dęblin.

Zarządzenie Nr 9/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 2 marca 2010 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, póz. 430), w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Dęblin, zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenie nauczycieli na 2010 r. dla nauczycieli szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Miasto Dęblin, w wysokości 18.345,00 zł.

2. Dokonuje się podziału środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli pomiędzy poszczególne szkoły i placówki oświatowe według „Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2010 r. w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Dęblin" - stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyznawanie dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Dęblin, odbywać się będzie zgodnie z „Wytycznymi w sprawie przyznawania dopłat do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe", stanowiącymi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 10/09 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz zasad ich przyznawania i opracowywania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Dęblin.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Dęblin.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 03.03.2010 r., godz. 13.02
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 03.03.2010 r., godz. 13.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2010 r., godz. 13.02AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1192 razy.