Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 5/10

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

Zarządzenie Nr 5/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 16 lutego 2010 roku


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 4 ust. 5 i § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135, poz. 955, ze zmianami), Burmistrz Miasta Dęblin postanawia, co następuje:

§ 1

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Dęblin na 2010 rok, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 2

Ustala się wielkość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Dęblin na 2010 rok, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 04.03.2010 r., godz. 13.48
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 04.03.2010 r., godz. 13.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.03.2010 r., godz. 13.48AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1241 razy.