Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Stanowisko ds. lokalowych w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko ds. lokalowych w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin.


1. Stanowisko pracy:
Stanowisko ds. lokalowych w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym.


2. Niezbędne wymagania kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie średnie lub wyższe administracyjne,
f) umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
a) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego,
b) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
c) umiejętność pracy w zespole,
d) wysoka motywacja do pracy, zaangażowanie w powierzone zadania,
e) doświadczenie zawodowe,
f) rzetelność, terminowość, dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, komunikatywność,
g) posiadanie licencji zawodowej zarządcy nieruchomości.


4. Zadania wykonywane na stanowisku:
a) przygotowywanie wieloletnich programów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi Miasta,
b) nadzór nad utrzymaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych,
c) koordynacja i kontrola realizacji zadań z zakresu administrowania i zarządzania zasobami lokalowymi przez gminne jednostki gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
d) prowadzenie spraw wynikających z przepisów dotyczących gospodarowaniem gminnymi lokalami mieszkalnymi,
e) dostarczanie lokali socjalnych dla osób eksmitowanych, którym sąd przyznał prawo do lokalu socjalnego,
f) prowadzenie spraw czynszów najmu, kaucji i innych opłat za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe,
g) kontrola administracji lokali w zakresie naliczania czynszów i opłat,
h) prowadzenie spraw związanych z najmem komunalnych lokali użytkowych i współpraca w tym zakresie z administratorami lokali


5. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) C.V.
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta lub w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym,
d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie lub dodatkowe kwalifikacje,
e) oświadczenie o niekaralności,
f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych.


6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miasta w Dęblinie przy ul. Rynek 12, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na urzędnicze stanowisko ds. lokalowych w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym” do dnia 16 marca 2010 r. do godz. 1500 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).


Dęblin, dnia 5 marca 2010 r.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 05.03.2010 r., godz. 13.49
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 05.03.2010 r., godz. 13.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.03.2010 r., godz. 13.49AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2172 razy.