Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr LX/361/2010

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2010 rok.

Uchwała Nr LX/361/2010
Rady Miasta Dęblin
z dnia 4 marca 2010 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 212 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwały Nr LIX/350/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok, decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 10 z dnia 17 lutego 2010 r., umowy nr 4/1-2010/WTZ/D z dnia 5.02.2010 r. miedzy powiatem ryckim a miastem Dęblin, Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LIX/350/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 231 200 zł do kwoty 37 577 950 zł, wg załącznika nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 20 000 zł do kwoty 40 716 050 zł, wg załącznika nr 2.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 251 200 zł do kwoty 40 967 250 zł, wg załącznika nr 2.

4. Dochody po zmianach wynoszą 37 577 950 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 40 967 250 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 10.03.2010 r., godz. 11.06
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 10.03.2010 r., godz. 11.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.03.2010 r., godz. 11.06AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1586 razy.