Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 17/10

w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2010 roku.

Zarządzenie Nr 17/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 30 marca 2010 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2010 r., w zakresie:
a) kultury, tradycji i promocji miasta,
b) kultury fizycznej i sportu,
c) turystyki i rekreacji,
d) zdrowia.

2. Zlecenie powyższych zadań nastąpi w formie wspierania realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

3. Treść ogłoszenia o Otwartym Konkursie Ofert stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie zadań wymienionych w ogłoszeniu, na terenie Miasta Dęblin.

§ 3

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej,
b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Dęblin,
c) na stronie internetowej miasta www.deblin.pl.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Dęblin.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 31.03.2010 r., godz. 08.21
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 31.03.2010 r., godz. 08.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.03.2010 r., godz. 08.21AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1130 razy.