Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr LXI/366/2010

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2010 rok.

Uchwała Nr LXI/366/2010
Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 marca 2010 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 212 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwały Nr LIX/350/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok, pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/10, Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LIX/350/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LX/361/2010 z dnia 4 marca 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 190 841 zł do kwoty 37 387 109 zł, wg załącznika nr 1.

2. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3 000 zł do kwoty 37 390 109 zł, wg załącznika nr 1.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 417 274 zł do kwoty 40 549 976 zł, wg załącznika nr 2.

4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 229 433 zł do kwoty 40 779 409 zł, wg załącznika nr 2.

5. Dochody po zmianach wynoszą 37 390 109 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 40 779 409 zł.

§ 2

Załączniki nr: 4, 5, 6, 7 i 9 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 02.04.2010 r., godz. 06.52
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 02.04.2010 r., godz. 06.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.04.2010 r., godz. 06.52AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1417 razy.