Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 12/10

w sprawie powołania Komisji ds oceny warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o przyznanie lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy

Zarządzenie Nr 12/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 15 marca 2010 r.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz § 17 uchwały Nr XLIX/341/2001 Rady Miejskiej w Dęblinie z 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy postanawiam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję do przeprowadzenia kontroli warunków mieszkaniowych wnioskodawców ubiegających się o przyznanie lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Dęblin, w składzie:

1. Danuta Jerszow - inspektor d/s lokalowych w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym
2. Elżbieta Jagiełło - inspektor d/s dodatków mieszkaniowych w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym
3. Sławomir Wojewoda - specjalista d/s komunalnych w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym,

§ 2

1. Komisja jest organem opiniodawczym oraz kontroli w sprawach dotyczących oceny sytuacji mieszkaniowej wnioskodawcy poprzez przeprowadzenie kontroli warunków mieszkaniowych, pod adresem wskazanym przez wnioskodawcę, jako miejsce jego zamieszkania.

2. Komisja w trakcie czynności kontrolnych dokonuje weryfikacji sytuacji mieszkaniowej opisanej w złożonym wniosku.

3. Z przeprowadzonych kontroli Komisja sporządza protokół.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 14.04.2010 r., godz. 06.56
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 14.04.2010 r., godz. 06.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.04.2010 r., godz. 06.56AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1265 razy.