Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 14/10

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dęblin za 2009 r.

Zarządzenie Nr 14/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 18 marca 2010 roku


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z późn. zm.), art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, póz. 2104, ze zm.), w związku z art. 121 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1241), zarządzani, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Dęblin za 2009 rok stanowiące załącznik do mniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok przekazuję Radzie Miasta Dęblin, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie oraz podaję do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Dęblin.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 14.04.2010 r., godz. 06.58
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 14.04.2010 r., godz. 06.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.04.2010 r., godz. 06.58AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1171 razy.