Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 16/10

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze: specjalista do spraw lokalowych w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym.

Zarządzenie Nr 16/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 26 marca 2010 r.


Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7 pkt 3, art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, ze zmianami) oraz rozdziału II regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Dęblin z dnia 31 marca 2009 r., stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 23/1009 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 31 marca 2009 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 13/10 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze: specjalista do spraw lokalowych w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym wprowadzam następującą zmianę: w § 1 pkt 2) w miejsce dotychczasowego zapisu: „2) Członek Komisji - Krzysztof Kuropatwa - Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym" wprowadzam zapis: - „2) Członek Komisji -Alicja Zwierzchowska - Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym".

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 14.04.2010 r., godz. 07.12
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 14.04.2010 r., godz. 07.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.04.2010 r., godz. 07.12AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1145 razy.