Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmian „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dęblina na lata 2007-2015”.


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : b in Entity, line: 3 in /home/deblin/ftp/bip.um.deblin.pl.2016/lib/Format.class.php on line 48

Dęblin, dnia 16.04.2010 r.
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmian „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dęblina na lata 2007-2015”.

Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2 ww. ustawy w związku z art. 47, art. 48 i art. 49 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z wnioskiem o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmian „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dęblina na lata 2007-2015”.

Pismem z dnia 24.03.2010 r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.04.2010 r.) znak RDOŚ-06-WOOŚ-0713-5-11/10/kko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie uznał, że nie jest wymagane uzgodnienie w zakresie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przygotowanych zmian Programu, a tym samym odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmian „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dęblina na lata 2007-2015”. Opinią sanitarną z dnia 23.03.2010 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.03.2010r.) znak DNS-NZ.700/56/2010 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dęblina na lata 2007-2015”. Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49, Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym opracowaniu, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, Burmistrz Miasta Dęblin odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmian „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dęblina na lata 2007-2015”.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmian „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dęblina na lata 2007-2015” umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Dęblin oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin.

Burmistrz Miasta Dęblin
Stanisław Włodarczyk

-----------------
Sp. MD. (081) 880-18-48
GMK.7624/6-10/09/10


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 19.04.2010 r., godz. 08.35
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 19.04.2010 r., godz. 08.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.04.2010 r., godz. 08.35AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2437 razy.