Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 22/10

w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego (licytację) na sprzedaż działki gruntu nr 1/30 w Dęblinie - Osiedle Stawy

Zarządzenie Nr 22/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 12 kwietnia 2010 roku


Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603,
z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1, § 8 ust. 1 i 2 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami) oraz w wykonaniu uchwały Nr L/314/2009 Rady Miasta Dęblin z dnia 11 września 2009 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości 1/30 w Osiedlu Stawy. Zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki gruntu gminy Miasto Dęblin położonej w Dęblinie w Osiedlu Stawy, oznaczonej numerem geodezyjnym 1/30 o pow. 0,6845ha, z przeznaczeniem pod usługi komercyjne, usługi publiczne z zakresu sportu, zieleń publiczną, zieleń publiczną o funkcji ogólnoosiedlowej i urządzenia obsługi elektroenergetyki – stacje transformatorowe.

§ 2

Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2010 r., o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Dęblin przy ul. Rynek 12, sala nr 1.

§ 3

Ustalam następujące warunki przetargu:
1) cena wywoławcza wynosi 130 000zł. netto (sto trzydzieści tysięcy) zł. + 22% VAT

2) przystępujący do przetargu ma obowiązek wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości 13 000 zł (trzynaście tysięcy ), w terminie do dnia 24 maja 2010 r., które należy wnieść na konto Urzędu Miasta Dęblin nr 94 1020 3219 0000 9402 0012 1251 PKO BP SA o/Dęblin,. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż po upływie 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
3) o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 1300 zł. ( jeden tysiąc trzysta złotych),
4) osobą ustaloną jako nabywca nieruchomości zostanie uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę; osoba ta zostanie powiadomiona pisemnie o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży,
5) przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie,
6) cenę nabycia nieruchomości należy uiścić jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta Dęblin nr 66 1020 3219 0000 9602 0012 0881 PKO BP SA o/Dęblin, nie później niż 21 dni od daty przetargu.
7) jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,
8) przetarg może zostać odwołany jedynie z uzasadnionej przyczyny, w takim przypadku informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

§ 4

1. Ustalam treść ogłoszenia o przetargu w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Ogłoszenie o przetargu należy podać do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Dęblin, w Gazecie Wyborczej, w tygodniku Twój Głos oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Dęblin.

§ 5

1. Do przeprowadzenia przetargu powołuję komisję przetargową w składzie:
1) Marek Basaj – Przewodniczący,
2) Krzysztof Kuropatwa – Członek komisji
3) Kinga Barańska – Członek komisji,
4) Mirosław Paczek – Członek komisji.

2. Przewodniczący Komisji zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 21.04.2010 r., godz. 09.33
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 21.04.2010 r., godz. 09.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.04.2010 r., godz. 09.33AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1146 razy.