Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : b in Entity, line: 3 in /home/deblin/ftp/bip.um.deblin.pl.2016/lib/Format.class.php on line 48

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : b in Entity, line: 7 in /home/deblin/ftp/bip.um.deblin.pl.2016/lib/Format.class.php on line 48Dęblin, dnia 26.05.2010 r.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin


Na podstawie art. 54 ust. 2 oraz art. 39 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

Burmistrz Miasta Dęblin


zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektów aktualizacji:

1. „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Dęblin na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014 – 2017”.

2. „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Dęblin na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014 – 2017”.

3. Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Dęblin.

Projekty aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Dęblin na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014 – 2017”, „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Dęblin na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014 – 2017” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Dęblin wyznaczają ramy dla realizacji późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco wpłynąć na środowisko, wobec powyższego przystąpiono do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Informuje się o:
• możliwości zapoznania się z w/w opracowaniami, które są wyłożone do wglądu w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Dęblin, pok. Nr 108, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek 9.00 – 17.00 i wtorek – piątek w godzinach od 7.30 do 15.30;

• możliwości składania uwag i wniosków – w terminie 21 dni tj. od 26 maja 2010 r. do 17 czerwca 2010 r.

Uwagi i wnioski można składać:
• w formie pisemnej – na adres: Urząd Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin. W sekretariacie Urzędu Miasta Dęblin w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00 i wtorek – piątek w godzinach od 7.30 do 15.30;
• ustnie do protokołu – w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Dęblin, pok. Nr 108, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek 9.00 – 17.00 i wtorek – piątek w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Dęblin. Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu określonego w niniejszym obwieszczeniu pozostaną bez rozpatrzenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Dęblin: www.deblin.pl – oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Dęblin i tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miasta Dęblin.

Burmistrz Miasta Dęblin
Stanisław WłodarczykZałącznik:
Załącznik (9,32 MB)

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 26.05.2010 r., godz. 10.20
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 26.05.2010 r., godz. 10.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.05.2010 r., godz. 10.20AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2402 razy.