Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr LXIV/384/2010

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2010 rok.

Uchwała Nr LXIV/384/2010
Rady Miasta Dęblin
z dnia 27 maja 2010 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 212 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwały Nr LIX/350/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok, decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 28 z dnia 22 kwietnia 2010 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 39 z dnia 12 maja 2010 r., porozumienia między Powiatem Ryckim, a Miastem Dęblin z dnia 7 kwietnia 2010 r., umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego nr 01/09-UDA-RPLU.05.02.00-06-051/09-00-0130 z dnia 1 marca 2010 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 38 z dnia 12 maja 2010 r., pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DLB 680-1/2010 z dnia 17 maja 2010 r., Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LIX/350/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LX/361/2010 z dnia 4 marca 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXI/366/2010 z dnia 30 marca 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 19/10
z dnia 31 marca 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 28/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 487 240 zł do kwoty 36 978 979 zł, wg załącznika nr 1.

2. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4 114 783 zł do kwoty 41 093 762 zł, wg załącznika nr 1.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 692 608 zł do kwoty 40 162 911 zł, wg załącznika nr 2.

4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3 650 851 zł do kwoty 43 813 762 zł, wg załącznika nr 2.

5. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 2 044 300 zł do kwoty 4 300 000 zł, wg załącznika nr 3.

6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 600 000 zł do kwoty 5 900 000 zł, wg załącznika nr 3.

7. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 225 000 zł do kwoty 3 180 000 zł, wg załącznika nr 3.

8. Dochody po zmianach wynoszą 41 093 762 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 43 813 762 zł. Przychody po zmianach wynoszą 5 900 000 zł. Rozchody po zmianach wynoszą 3 180 000 zł.

§ 2

Załączniki nr: 3, 4, 5, 6, 7 i 8 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 31.05.2010 r., godz. 12.54
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 31.05.2010 r., godz. 12.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.05.2010 r., godz. 12.54AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1458 razy.