Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana – Żwica w Dęblinie
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : b in Entity, line: 4 in /home/deblin/ftp/bip.um.deblin.pl.2016/lib/Format.class.php on line 48Dęblin, dnia 9 czerwca 2010 r.OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana – Żwica w Dęblinie
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotem oceny są zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana – Żwica w Dęblinie, dla których Rada Miasta Dęblin podjęła uchwałę Nr XLI/251/2009 z dnia 10 marca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana – Żwica w Dęblinie. Zakres zmian obejmuje:
- obszar, którego granice stanowią: od strony północno-zachodniej działka nr 2841 (obręb Dęblin), od strony wschodniej ulica Wiślana, od strony południowej ulica Stężycka,;
- obszar, obejmujący działki nr 4103/4, 4103/9, 4103/10, 4103/12, 4103/13, 4103/14, 4112/1, 4112/2, 4117/7, 4117/8, 4117/9, 4117/10, 4117/11 (obręb Dęblin), przy ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Tańskiego;
- obszar, oznaczony w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana – Żwica symbolami 36 ZI i 46 K, którego granice stanowią od strony zachodniej tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Meissnera i ul. Chorzewskiego oraz od strony wschodniej projektowana droga zbiorcza oznaczona w obowiązującym planie Wiślana – Żwica symbolem 02-03 KZ (zmiany dotyczą działek nr 2402, 2403, 2404/2, 3625, 2405/2, 2407/2, 2409/2, 2410, 2411/2, 2412/4, 2413/2, 2414/2, 2415/2, 2416/2, 2417, 2418, 2424/4, 2570/3, 2571/3 (obręb Dęblin)).

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Dęblin. Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko i postępowania w jej sprawie w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r.

Wnioski należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin albo w formie elektronicznej na adres poczta@um.deblin.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Dęblin.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Burmistrz Miasta Dęblin
Stanisław Włodarczyk
-----------------
SP. IK. (081) 883-00-82

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 09.06.2010 r., godz. 09.19
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 09.06.2010 r., godz. 09.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.06.2010 r., godz. 09.19AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2339 razy.