Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 53/10

w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki MERCEDES-BENZ MB 100B D.
, godz.

Zarządzenie Nr 53/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 30 czerwca 2010 r.


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591, ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

Zarządzam w dniu 30 lipca 2010 r. sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego samochodu osobowego marki MERCEDES-BENZ MB 100B D, nr rejestracyjny LRY V393, rok produkcji 1996.

§ 2

1. Cenę wywoławczą w przetargu stanowi wartość samochodu osobowego -MERCEDES-BENZ MB 100B D oszacowana w czerwcu 2010 r. przez INFOEKSPERT, w wysokości 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych).

2.Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli samochód osobowy, o którym mowa w § 1 nie zostanie sprzedany w drodze przetargu po cenie wywoławczej, można go sprzedać bez przeprowadzenia kolejnego przetargu, po cenie najwyższej oferowanej.

4. Przystępujący do przetargu wpłacają wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego środka trwałego tytułem zabezpieczenia wykonania wynikającego z przetargu.

§ 3

1. Przetarg przeprowadzi trzyosobowa Komisja Przetargowa, której skład zostanie wyznaczony odrębnym zarządzeniem.

2. Obwieszczenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta w Dęblinie i w prasie lokalnej i zawierać będzie następujące informacje:
1) nazwę i siedzibę sprzedawcy,
2) miejsce i termin przetargu,
3) miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży,
4) wysokość ceny wywoławczej i wysokość wadium,
5) sposób wpłacenia wadium we wskazanym terminie,
6) informacje o zasadach zwrotu wadium lub zaliczenia w poczet ceny

§ 4

1. Przetarg ustny odbędzie się w drodze publicznej licytacji.
2. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu.
3. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny samochodu osobowego przeznaczonego do licytacji.
4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania.
5. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najniższą cenę.
6. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia, bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni.
7. Nabywca, który w terminie określonym w ust. 6 nie uiści ceny nabycia, traci wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
8. Wadium wpłacone w pieniądzu przez nabywcę ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.
9. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi.
10. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół dokumentujący wszystkie czynności przetargowe.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Dęblin

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 02.07.2010 r., godz. 08.02
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 02.07.2010 r., godz. 08.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.07.2010 r., godz. 08.02AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1097 razy.