Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr LXVII/400/2010

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2010 rok.

Uchwała Nr LXVII/400/2010
Rady Miasta Dęblin
z dnia 21 lipca 2010 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 212 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwały Nr LIX/350/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok, decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 71 z dnia 12 lipca 2010 r., pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 z dnia 7 lipca 2010 r., promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr BUSKŻ 5901-2-497/10 z dnia 22 czerwca 2010 r., pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr IF.III.2221/2-63G/10 z dnia 15 lipca 2010 r., Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LIX/350/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LX/361/2010 z dnia 4 marca 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXI/366/2010 z dnia 30 marca 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 19/10
z dnia 31 marca 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 28/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXIV/384/2010 z dnia 27 maja 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 36/10 z dnia 31 maja 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXVI/397/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 49/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 219 920 zł do kwoty 44 112 249 zł, wg załącznika nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 909 139 zł do kwoty 43 703 190 zł, wg załącznika nr 2.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3 129 059 zł do kwoty 46 832 249 zł, wg załącznika nr 2.

4. Dochody po zmianach wynoszą 44 112 249 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 46 832 249 zł.

§ 2

Załączniki nr: 6, 7 i 9 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 22.07.2010 r., godz. 12.34
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 22.07.2010 r., godz. 12.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.07.2010 r., godz. 12.34AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1463 razy.