Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 23/10

w sprawie określenia regulaminu postępowania komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2010 roku.

Zarządzenie Nr 23/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 19 kwietnia 2010 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się regulamin dotyczący zasad działania komisji konkursowej w trakcie otwartego konkursu ofert, mającego na celu wyłonienie podmiotów, które złożyły najkorzystniejsze oferty na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego.

2. Regulamin nie ma zastosowania do wyłonienia podmiotów na realizację do zadań, dla których przepisy szczególne przewiduj ą odrębny tryb ich zlecania.

3. Skład komisji konkursowej jest wyłoniony na podstawie odrębnego zarządzenia.

§ 2

1. Komisja dokonuje otwarcia ofert w dniu 22.04.2010 r., o godzinie 9.00, w obecności pełnego składu powołanej komisji.

2. Na wstępie komisja dokonuje podziału ofert na grupy odpowiadające poszczególnym rodzajom zadań pożytku publicznego.

3. Oferty niekompletne, nie zawierające wszystkich danych ze wzoru oferty nie podlegaj ą rozpatrywaniu.

§ 3

1. Przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) zgodność złożonej oferty ze wzorem oferty i ogłoszeniem o konkursie,
kompletność dokumentacji,
2)możliwość realizacji zadania przez oferenta - posiadanie doświadczenia,
potencjału ludzkiego, ekonomicznego, rzeczowego, posiadane rekomendacje,
3) ocena projektu: zasięg, liczba uczestników, zasadność realizacji projektu - znaczenie dla potrzeb mieszkańców miasta, oryginalność, realność wykonania, pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektu innych partnerów ,
4) opis planowanych działań i budżet zadania: realność i rzetelność planowanych działań, realność i klarowność kalkulacji kosztów, źródła finansowania projektu -
wielkość środków własnych i pozyskanych z innych źródeł oraz pozafinansowy wkład własny w realizację zadania ( wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczne członków),
5) efekty realizacji zadania - trwałość, powtarzalność,
6) rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań zleconych w okresach poprzednich.

2. Kryteria wyboru ofert określone w ust. 1 uwzględnia również w przypadku, gdy na realizację danego zadania wpłynęła jedna oferta.

§ 4

1. Członkowie komisji konkursowej dokonują wyboru najkorzystniejszej oferty, w rozumieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, przyznając ofertom podlegającym rozpatrywaniu liczbę punktów w skali od O do 10.

2. Średnią liczbę punktów całego składu komisji wpisuje się do rubryki oferty o nazwie „Adnotacje urzędowe". Wpis potwierdza przewodniczący komisji własnoręcznym
podpisem.
3. Do oferty podmiotów, które uzyskały największą ilość punktów, w rubryce o nazwie "Adnotacje urzędowe" wpisuje się propozycję zawarcia umowy z tym podmiotem, kwotę proponowanej dotacji oraz uzasadnienie wyboru oferty. Wpis potwierdza przewodniczący komisji własnoręcznym podpisem.
4. Oferty, które nie uzyskały z ocen komisji średniej 6 punktów nie otrzymują dofinansowania.
5. Ostateczną decyzję o zleceniu zadania i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Dęblin, po zapoznaniu się z dokumentacją otwartego konkursu ofert. Dokonanie wyboru Burmistrz potwierdza wpisem w rubryce oferty o nazwie
„Adnotacje urzędowe".

g. 6. Umowę o powierzeniu lub wsparciu zadania z wybranymi podmiotami podpisuje Burmistrz Miasta Dęblin.

§ 5

1. Każdą czynność komisji konkursowej wpisuje się do protokołu z posiedzenia, zawierającego w szczególności:
1) datę konkursu,
2) skład komisji konkursowej,
3) nazwy podmiotów oraz nazwę zadań, na które zostały złożone oferty w konkursie,
4) nazwy podmiotów, których oferty nie były rozpatrywane z podaniem przyczyn nierozpatrzenia,
5) liczbę punktów przyznanych poszczególnym podmiotom wraz z uzasadnieniem,
6) warunki realizacji zadań określone podmiotowi, który wybrała komisja,
7) podpisy członków komisji.

§ 6

1. Przewodniczący komisji konkursowej niezwłocznie po zakończeniu prac komisji przekazuje całość dokumentacji konkursowej Burmistrzowi celem zatwierdzenia
wyboru ofert.

2. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza - przewodniczący komisji konkursowej ogłasza na tablicy ogłoszeń wyniki konkursu.

§ 7

Konkurs ofert ma charakter jawny.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Dęblin.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Dęblin.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 06.09.2010 r., godz. 10.32
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 06.09.2010 r., godz. 10.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2010 r., godz. 10.32AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1084 razy.