Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 30/10

w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego ustnego przetargu (licytację) na sprzedaż nieruchomości w Dęblinie przy ulicy Podchorążych.

Zarządzenie Nr 30/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 30 kwietnia 2010 roku


Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 37 ust.1, art. 38 ust.1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1, § 8 ust. 1 i 2 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108) oraz w wykonaniu uchwały Nr 1X751/2007 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie sprzedaży działek nr 4069/1, nr 4069/2 i nr 4069/3 przy ulicy Podchorążych oraz uchwały Nr XXVII/181/2008 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie sprzedaży działek nr 4070/1, nr 4070/2, nr 4070/3 i nr 4070/4 przy ulicy Podchorążych zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam drugi nieograniczony ustny przetarg (licytację) na sprzedaż nieruchomości gminy Miasto Dęblin położonej w Dęblinie przy drodze Warszawa - Puławy - Kazimierz Dolny (droga wojewódzka nr 801), w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 4069/1, 4069/2, 4069/3, o łącznej powierzchni 8,4930ha z KW 1657 oraz działka nr 4070/1 o pow. 2,5156ha z KW 1670. W/w działki są przeznaczone z planie zagospodarowania przestrzennego m. Dęblin pod ośrodki turystyczno-wypoczynkowe wraz z towarzyszącymi urządzeniami sportu oraz zieleń ogólnodostępną, na terenie objętym Natura 2000 Dyrektywa Ptasia - PLB 140004 w Dolinie Środkowej Wisły.

§ 2

Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2010 r., o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Dęblin, sala nr 1.

§ 3

Ustalam następujące warunki przetargu:
1) cena wywoławcza wynosi 400 000 zł netto (czterysta tysięcy ) zł. + 22% VAT
2) przystępujący do przetargu ma obowiązek wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości 40 000 (czterdzieści tysięcy ) zł w terminie do dnia 14 czerwca 2010 r., na rachunek bankowy 94 1020 3219 0000 9402 0012 1251 PKO BP SA o/Dęblin,.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza, się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż po upływie 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
3) o wysokości postąpienia decyduj ą uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej
niż 1% ceny wywoławczej tj. 6000 zł. ( sześć tysięcy złotych),
4) osobą ustaloną jako nabywca nieruchomości zostanie uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą
5) cenę; osoba ta zostanie powiadomiona pisemnie o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży,
6) przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie,
7) cenę nabycia nieruchomości należy uiścić jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego,
8) jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,
9) przetarg może zostać odwołany jedynie z uzasadnionej przyczyny, w takim przypadku informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

§ 4

1. Ustalam treść ogłoszenia o przetargu w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Ogłoszenie o przetargu należy podać do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Dęblin, w Gazecie Wyborczej, w tygodniku Twój Głos oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Dęblin.

§ 5

1. Do przeprowadzenia przetargu powołuję komisję przetargową w składzie:
1) Marek Basaj - Przewodniczący,
2) Krzysztof Kuropatwa - Członek komisj i
3) Kinga Barańska - Członek komisji,
4) Mirosław Paczek - Członek komisji.

2. Przewodniczący Komisji zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 06.09.2010 r., godz. 10.46
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 06.09.2010 r., godz. 10.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2010 r., godz. 10.46AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1099 razy.