Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 35/10

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), zarządzam co następuje:

Zarządzenie Nr 35/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 28 maja 2010 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję do spraw szacowania strat w infrastrukturze komunalnej powstałych wskutek powodzi w maju 2010 r. w Mieście Dęblin w składzie:

1. Przewodniczący Komisji - Henryk Rozenbajgier - Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Inwestycji,
2. Zastępca Przewodniczącego Komisji - Alicja Zwierzchowska - Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym,
3. Członkowie Komisji:
- Michał Dziubka - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych,
- Krystian Skowron - Inspektor ds. reagowania kryzysowego,
- Ewa Frącek - Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji MZGK Sp. z o.o.

§ 2

Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 3

W razie niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Komisji zastępuje go Zastępca Przewodniczącego Komisji.

§ 4

1. Celem Komisji jest dokonanie wizji lokalnej w terenie, oszacowanie strat powstałych w infrastrukturze komunalnej. 2. Realizacja zadań Komisji musi być zgodna z „Zasadami i procedurami ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski
żywiołowej oraz ubiegania się o dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie remontów lub odbudowy uszkodzonych i zniszczonych
obiektów budowlanych", opracowanymi przez Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

3. Zadania Komisji to:

a) przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie,
b) zidentyfikowanie miejsc dotkniętych po wódzią,
c) ustalenie powstałych strat i określenie ich zakresu,
d) oszacowanie strat powstałych w infrastrukturze komunalnej,
e) sporządzenie protokołu strat powstałych w infrastrukturze komunalnej.

§ 5

Zobowiązuję Komisję do natychmiastowego podjęcia pracy oraz do niezwłocznego sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 4 pkt 3 ppkt e zgodnie z zasadami wskazanymi w § 4 pkt 2 niniejszego zarządzenia.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 06.09.2010 r., godz. 11.10
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 06.09.2010 r., godz. 11.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2010 r., godz. 11.10AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1125 razy.