Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 38/10

w sprawie weryfikacji wniosku Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków Dęblin -Stawy na okres od 1.08.2010 r. do 31.07.2011 r.

Zarządzenie Nr 38/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 04 czerwca 2010 r.


Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami), po sprawdzeniu wniosku Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie, postanawiam co następuje:

§ 1

1. Stwierdzić , że taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz.858, ze zmianami);

2. Dokonać weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego odprowadzania ścieków pod względem celowości ich ponoszenia, stanowiących podstawę ustalenia niezbędnych przychodów dla określenia taryf zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 2

Zweryfikować ceny i stawki:
1) dla zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości 5,05 zł/m3

3)stawkę opłaty abonamentowej w wysokości 5,33 zł/urządzenie pomiarowe/miesiąc

§ 3

Do cen i stawek opłat o których mowa w § 2 dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Prezesowi Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dęblinie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 06.09.2010 r., godz. 11.48
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 06.09.2010 r., godz. 11.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2010 r., godz. 11.48AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1190 razy.