Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 74/10

w sprawie ogłoszenia nieograniczonego ustnego przetargu (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonej w Dęblinie przy ulicy Modrzyckiej

Zarządzenie Nr 74/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 31 sierpnia 2010 roku


Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603,
z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1, § 8 ust. 1 i 2 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108) oraz w wykonaniu uchwały Nr LIII/342/2006 Rady Miasta Dęblin z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie sprzedaży części działki nr 4263 przy ul. Modrzyckiej zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam nieograniczony ustny przetarg (licytację) na sprzedaż ułamkowej części ułamkowej części 116989/391900 w działce gruntu położonej w Dęblinie przy ulicy Modrzyckiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 4263 o pow. 0,3919ha, z przeznaczeniem pod budowę garaży.§ 2

Przetarg odbędzie się w dniu 1 października 2010 r., o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Dęblin, sala nr 1.

§ 3

Ustalam następujące warunki przetargu:
1) cena wywoławcza zgodnie z §1niniejszego zarządzenia + 22% VAT
2) przystępujący do przetargu ma obowiązek wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości
200 zł.(dwieście) zł w terminie do dnia 28 września 2010 r., na rachunek bankowy 94 1020 3219 0000
9402 0012 1251 PKO BP SA o/Dęblin lub do kasy Urzędu Miasta w Dęblinie, pokój nr 6.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny
nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie,
nie później niż po upływie 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub unieważnienia przetargu albo
zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
3) o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej
niż 1% ceny wywoławczej tj. 171 zł. ( sto siedemdziesiąt jeden),
4) osobą ustaloną jako nabywca nieruchomości zostanie uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą
5) cenę; osoba ta zostanie powiadomiona pisemnie o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży,
6) przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie,
7) cenę nabycia nieruchomości należy uiścić jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego,
8) jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,
9) przetarg może zostać odwołany jedynie z uzasadnionej przyczyny, w takim przypadku informacja
o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości
w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

§ 4

1. Ustalam treść ogłoszenia o przetargu w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Ogłoszenie o przetargu należy podać do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Dęblin oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Dęblin.

§ 5

1. Do przeprowadzenia przetargu powołuję komisję przetargową w składzie:
1) Marek Basaj – Przewodniczący,
2) Krzysztof Kuropatwa – Członek komisji
3) Kinga Barańska – Członek komisji,
4) Mirosław Paczek – Członek komisji.

2. Przewodniczący Komisji zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 21.09.2010 r., godz. 08.29
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 21.09.2010 r., godz. 08.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.09.2010 r., godz. 08.29AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1043 razy.