Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 87/10

w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych.

Zarządzenie Nr 87/10
Burmistrz Miasta Dęblin
z dnia 23 września 2010 r.


Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 229 § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 i 2, w związku z § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Pracownicy Urzędu Miasta Dęblin, którzy na podstawie wyników badań okulistycznych, przeprowadzonych w ramach opieki zdrowotnej, otrzymali zaświadczenie o potrzebie stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, mają prawo do zwrotu kosztu zakupu tych okularów.

2. W przypadku pogorszenia się wzroku, powodującego konieczność wymiany okularów korekcyjnych wcześniej niż ustalony przez lekarza termin kolejnego badania okresowego, pracownik może zwrócić się do pracodawcy z uzasadnionym wnioskiem o skierowanie na badanie okulistyczne, jednakże refundacja kosztu zakupu okularów może być dokonana nie częściej niż raz na dwa lata.

§2

Podstawą zwrotu kosztu zakupu okularów są:
1) zaświadczenie o potrzebie stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, wydane przez lekarza w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej,
2) oryginalny rachunek (faktura) dokumentujący zakup okularów korygujących wzrok,
3) wniosek pracownika według wzoru ustalonego w załączniku do niniejszego zarządzenia z potwierdzeniem przez przełożonego faktu użytkowania w czasie pracy monitora ekranowego przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

§ 3

1. Zwrot kosztów zakupu okularów obejmuje koszt robocizny i szkieł oznaczonych przez lekarza oraz oprawy odpowiadającej standardowi podstawowemu.
2. Pracodawca zwraca koszt:

a) zakupu okularów korygujących wzrok w wysokości 50% ich wartości z zastrzeżeniem, że kwota ta nie może przekroczyć 400 zł;
b) 100% wartości szkieł korekcyjnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 30.09.2010 r., godz. 06.26
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 30.09.2010 r., godz. 06.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.09.2010 r., godz. 06.26AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1287 razy.