Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 91/10

w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 4080/33 położonej w Dęblinie przy ulicy Generała Kowalskiego.

Zarządzenie Nr 91/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 30 września 2010 roku


Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651 ze zmianami), § 3 ust. 1, § 8 ust. 1 i 2 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108) oraz w wykonaniu uchwały Nr LXIX/419/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 września 2010 r. w sprawie sprzedaży działki nr 4080/33 przy ul. Kowalskiego zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gminy Miasto Dęblin położonej w Dęblinie przy ul. Generała Kowalskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 4080/33 o pow. 0,3316 ha, z przeznaczeniem pod zabudowę budynkiem mieszkalno-usługowym.

§ 2

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2010 r., o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Dęblin, sala nr 1.

§ 3

Ustalam następujące warunki przetargu:
1) cena wywoławcza wynosi 190000 zł netto (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) + 22% VAT
2) przystępujący do przetargu ma obowiązek wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości 19000 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych), w terminie do dnia 15 listopada 2010 r., które należy wnieść na konto Urzędu Miasta Dęblin nr 94 1020 3219 0000 9402 0012 1251 PKO BP SA o/Dęblin.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż po upływie 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

3) o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 1900 zł ( jeden tysiąc dziewięćset złotych ),

4) osobą ustaloną jako nabywca nieruchomości zostanie uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę; osoba ta zostanie powiadomiona pisemnie o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży,

5) przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie,

6) cenę nabycia nieruchomości należy uiścić jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta Dęblin nr 66 1020 3219 0000 9602 0012 0881 PKO BP SA o/Dęblin, nie później niż 21dni od daty przetargu.

7) jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,

8) przetarg może zostać odwołany jedynie z uzasadnionej przyczyny, w takim przypadku informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

§ 4

1. Ustalam treść ogłoszenia o przetargu w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Ogłoszenie o przetargu należy podać do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Dęblin, w Gazecie Wyborczej, w tygodniku Twój Głos oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Dęblin.

§ 5

1. Do przeprowadzenia przetargu powołuję komisję przetargową w składzie:
1) Marek Basaj – Przewodniczący,
2) Krzysztof Kuropatwa – Członek komisji
3) Kinga Barańska – Członek komisji,
4) Mirosław Paczek – Członek komisji.

2. Przewodniczący Komisji zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 04.10.2010 r., godz. 10.35
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 04.10.2010 r., godz. 10.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.10.2010 r., godz. 10.35AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1073 razy.