Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 81/10

w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania gminy o statusie miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Zarządzenie Nr 81/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 14 września 2010 r.


Na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 152, poz. 1599 z późn. zm.) w związku z § 8 ust. 1 zarządzenia Nr 246 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 lipca 2010 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

Opracować Plan Operacyjny Funkcjonowania Miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (POF M).

§ 2

1. W celu wykonania zadania określonego w § 1 powołuję Zespół Planistyczny, zwany dalej „Zespołem", w składzie:

1) przewodniczący - Grażyna MAZIAREK - Zastępca Burmistrza Miasta Dęblin;

2) wiceprzewodniczący - Marek BASAJ - Sekretarz Miasta Dęblin;

3) sekretarz - Krystian SKOWRON - Inspektor ds. reagowania kryzysowego;

4) członkowie:

a) Kinga BARAŃSKA - Skarbnik Miasta Dęblin,

b) Michał DZIUBKA - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych,

c) Czesław MATYSEK - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu,

d) Krzysztof KUROPATWA - Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym,

e) Henryk ROZENBAJGIER - Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Inwestycji, i) Małgorzata ZAMOJSKA - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

2. Członkowie Zespołu, o którym mowa w ust. 1, powinni posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli „poufne".

§ 3

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności

- wiceprzewodniczący.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący albo w jego zastępstwie

- wiceprzewodniczący.

§ 4

Do zadań Zespołu należy:
1) opracowanie harmonogramu prac Zespołu;
2) dokonanie przeglądu wypisu z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa;
3) dokonanie podziału zadań obronnych pomiędzy poszczególnych wykonawców;
4) opracowanie projektu POF M zgodnie z:
a) wypisem z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa,
b) Podręcznikiem Normalizacji Obronnej PDNO-02-A075:2008 „Planowanie obronne - Struktura i redagowanie planu operacyjnego przez organy administracji publicznej",
c) Normą Obronną N0-02-A060:2008 „System obronny państwa - Plany obronne - Klasyfikacja".

5) udostępnienie wypisu z tabeli realizacji zadań operacyjnych (TRZO), załącznik C POF M naczelnikom wydziałów Urzędu Miasta Dęblin.

§ 5

Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta koordynują prace związane z opracowaniem planu operacyjnego funkcjonowania w swoich wydziałach, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2.

§ 6

Przewodniczący Zespołu w terminie do dnia 28 kwietnia 2011 r. przedstawi Burmistrzowi Miasta Dęblin projekt Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

§ 7

Obsługę prac Zespołu zapewni Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.) poprzez:

1) wydzielenie odpowiedniej infrastruktury technicznej do wykonania dokumentów niejawnych,

2) zapewnienie odpowiednich warunków, w tym lokalowych umożliwiających pracę z dokumentami niejawnymi,

3) nadzór nad wyznaczeniem osób, o których mowa w § 5, do prac z zakresu planowania operacyjnego, posiadających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli „poufne".

§ 8

1. Do dnia 31 maja 2011 r. na podstawie wypisu, o którym mowa w § 4 pkt. 2 opracować Plan Operacyjny Funkcjonowania Miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

2. Plan operacyjny opracować zgodnie z zasadami określonymi, w § 4 pkt. 4.

3. Plan sporządzić w dwóch egzemplarzach.

4. Dokonać sprawdzenia zgodności Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta z Planem

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 09.11.2010 r., godz. 07.58
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 09.11.2010 r., godz. 07.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.11.2010 r., godz. 07.58AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1230 razy.