Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 82/10

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 82/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 14 września 2010 r.


Na podstawie art.19 ust.4 i ust.7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590, ze zmianami) oraz art. 7 ust.l i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej Zespołem.

§ 2

Przez użyte w zarządzeniu określenia rozumie się:
1) sytuacja kryzysowa - sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków;
2) klęska żywiołowa - katastrofę naturalną i awarię techniczną której skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej ilości osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednym kierownictwem;
3) kryzys - stan bezpośrednio zagrażający bezpieczeństwu ludzi, środowisku lub porządkowi publicznemu, przekraczający możliwości skutecznego reagowania władz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie, na którym kryzys wystąpił;
4) zarządzanie kryzysowe - działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej;
5) Plan Zarządzania Kryzysowego - podstawowy dokument zapewniający systemowy, skoordynowany i efektywny sposób reagowania na zdarzenia kryzysowe wszystkich jednostek organizacyjnych administracji oraz innych osób prawnych i fizycznych, zmierzający do zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia, mienia oraz ochrony środowiska i utrzymania porządku publicznego;
6) infrastruktura krytyczna - systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców.
Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:
a) zaopatrzenie w energię i paliwa,
b) łączność i sieci teleinformatyczne,
c) finansowe,
d) zaopatrzenie w żywność i wodę,
e) ochrony zdrowia,
f) transportowe i komunikacyjne,
g) ratownicze,
h) zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,
i) produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych,
7) ochronie infrastruktury krytycznej - działania zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie;
8. koordynator - osoba odpowiedzialna za przegląd, aktualizację oraz opracowanie i wdrożenie dokumentacji Planu Zarządzania Kryzysowego;
9. cyklu planowania - należy przez to rozumieć okresowe realizowanie etapów: analizowania, programowania, opracowywania planu lub programu, jego wdrażanie, testowanie i uruchamianie;
10. siatce bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć zestawienie potencjalnych zagrożeń ze wskazaniem podmiotu wiodącego przy ich usuwaniu oraz podmiotów współpracujących;
11. mapie zagrożenia - należy przez to rozumieć mapę przedstawiającą obszar geograficzny objęty zasięgiem zagrożenia z uwzględnieniem różnych scenariuszy zdarzeń;
12. mapie ryzyka - należy przez to rozumieć mapę lub opis przedstawiający potencjalnie negatywne skutki oddziaływania zagrożenia na ludzi, środowisko, mienie i infrastrukturę;
13. zdarzeniu o charakterze terrorystycznym - należy przez to rozumieć sytuację powstałą na skutek czynu określonego w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub zagrożenie zaistnienia takiego czynu, mogącego doprowadzić do sytuacji kryzysowej.

§ 3

W skład Zespołu wchodzą:
1) Szef Zespołu - Burmistrz Miasta;
2) Zastępca Szefa Zespołu - Zastępca Burmistrza Miasta - koordynator główny prac Zespołu;
3) Grupy robocze:
a) Grupa Planowania Cywilnego;
b) Grupa Monitorowania, Prognoz i Analiz;
c) Grupa Operacji i Organizacji Działań;
d) Grupa Zabezpieczenia Logistycznego;
e) Grupa Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno - Bytowej.

§ 4

W skład Zespołu, którego pracami kieruje Burmistrz, wchodzą osoby powołane spośród:
a) osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta, jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Burmistrza;
b) pracowników służb, inspekcji i straży, skierowanych przez przełożonych do wykonywania zadań w Zespole, na wniosek Burmistrza;
c) przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych.
5) W skład zespołu mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez Burmistrza.
6) Skład Zespołu i jego lokalizację określa załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Na koordynatorów poszczególnych grup roboczych wyznaczam:
1) Grupa Planowania Cywilnego - Sekretarz Miasta - Naczelnik Wydziału Organizacyjno- Administracyjnego,
2) Grupa Monitorowania, Prognoz i Analiz - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych,
3) Grupa Operacji i Organizacji Działań - Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Inwestycji,
4) Grupa Zabezpieczenia Logistycznego - Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym,
5) Grupa Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno - Bytowej - Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu.

§ 6

Burmistrz Miasta realizuje zadania zarządzania kryzysowego na obszarze miasta. 1) Do zadań w sprawach zarządzania kryzysowego należy:

1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;

2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
- realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
- opracowanie i przedkładanie Staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego.

3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania miasta;

5) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

6) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,

7) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

2. Zadania te, Burmistrz realizuje przy pomocy inspektora ds. reagowania kryzysowego.

§ 7

Burmistrz Miasta zapewnia na obszarze miasta realizację następujących zadań:

1) całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności;

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

4) współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

6) realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

§ 8

1) Zespół jest organem pomocniczym Burmistrza w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego prowadzonych na obszarze miasta.
2) Do zadań zespołu należy w szczególności:
a) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,
b) przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Burmistrzowi wniosków dotyczących wykonywania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego,
c) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami,
d) opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego.

§ 9

1) Pracą Zespołu kieruj e j ego Szef - Burmistrz Miasta.
2) Do zadań Szefa Zespołu należy w szczególności:
a) kierowanie Zespołem;
b) zatwierdzanie rocznego planu i zmian w Regulaminie pracy Zespołu;
c) określanie przedmiotu i terminów posiedzeń;
d) zawiadamianie o terminach posiedzeń;
e) przewodniczenie posiedzeniom;
f) zapraszanie na posiedzenia osób nie będących członkami zespołu;
g) inicjowanie i organizowanie prac Zespołu;
h) utrzymywanie kontaktów z organami władzy na poziomie powiatu i województwa.
3) Do zadań Zastępcy Szefa Zespołu należy w szczególności:
a) kierowanie zespołem na czas nieobecności Szefa Zespołu;
b) nadzorowanie prac grup roboczych;
c) nadzór nad wykonaniem i bieżącą aktualizacją Planu Zarządzania Kryzysowego.
1) Posiedzenia planowe Zespołu zwołuje Szef Zespołu nie rzadziej niż raz na kwartał.
2) Posiedzenia planowe odbywają się w składzie:
a) Szef Zespołu;
b) Zastępca Szefa Zespołu;
c) Koordynatorzy poszczególnych grup roboczych;
d) inne wskazane przez Szefa Zespołu osoby.
3) Miejscem posiedzeń jest sala Nr 1 w Urzędzie Miasta.
4) Z posiedzeń planowych sporządza się protokół, który zatwierdza Szef Zespołu.
5) Posiedzenia doraźne Zespołu zwoływane są w trybie, miejscu, czasie i składzie określonym każdorazowo przez Szefa Zespołu.

§ 11

Obsługę kancelaryjną Zespołu zapewnia Sekretarz Miasta.

§ 12

1) Obsługę finansową Zespołu zapewnia Skarbnik Miasta.
2) Finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego planuje się z budżetu miasta.
3) Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizuje się z budżetu państwa w ramach dotacji celowych w wysokości zapewniających realizację tych zadań.
4) W budżecie miasta tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5 % bieżących wydatków budżetu miasta, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
5) Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Urząd Miasta może otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa.

§ 13

Szczegółowe zadania i tryb pracy Zespołu określa regulamin, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 14

Wykonanie Zarządzenia powierza się osobom wymieniony w § 3 i 5.

§ 15

Traci moc Zarządzenie Nr 70/2007 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 19 września 2007 roku w sprawie powołania i określenia składu Miejskiego Zespołu Reagowania.

§ 16

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem, § 12 który wchodzi w życie z dniem 01.01.2011 r.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 09.11.2010 r., godz. 08.29
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 09.11.2010 r., godz. 08.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.11.2010 r., godz. 08.29AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1413 razy.