Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 83/10

w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta Dęblin w czasie wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania zadań ujętych w Planach
operacyjnych

Zarządzenie Nr 83/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 14 września 2010 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, ze zmianami), art. 20 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zmianami), § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz.U. Nr 219, poz. 2218), w związku z § 5 zarządzenia nr 251 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie województwa lubelskiego w stanach gotowości obronnej państwa, zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się zasady tworzenia i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta Dęblin w celu:
1) zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomienia określonych zadań wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz przekazywania właściwym organom informacji o stanie sił uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa;
2) uruchamiania, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa.
2. Zadania realizowane w ramach stałego dyżuru obejmują w szczególności:
1) uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, w tym zadań HNS;
2) przekazywanie decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomienia określonych zadań wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa;
3) przekazywanie informacji o stanie sił uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa;
4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy o statusie miasta oraz wykazu przedsięwzięć i procedur Systemu Zarządzania Kryzysowego;
5) powiadamianie i alarmowanie kierownictwa i pracowników o zagrożeniach oraz obowiązku niezwłocznego stawienia się we wskazanym miejscu;
6) przyjmowanie, ewidencjonowanie i przekazywanie sygnałów oraz decyzji dotyczących realizacji zadań dotyczących podwyższania gotowości obronnej państwa, gotowości w zakresie obrony cywilnej, świadczeń na rzecz Sił Zbrojnych RP, a także alarmowania w ramach powszechnego ostrzegania oraz o zagrożeniach ekologicznych i katastrofach.

§ 2

1. Realizacja zadań Stałego Dyżuru w ramach wyższych stanów gotowości obronnej państwa należy do zadań Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego.
2. Na kierownika Stałego Dyżury wyznacza się Zastępcę Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego.

§ 3

Ustala się następującą organizację i zasady pełnienia Stałego Dyżuru w Urzędzie Miasta Dęblin:
1) Stały Dyżur pełniony j est przez całą dobę w systemie dwuzmianowym;
2) Stały Dyżur na j edną zmianę pełnią 2 osoby;
3) Obsadę etatową Stałego Dyżuru stanowią pracownicy Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego;
4) dopuszcza się włączenie w skład obsady etatowej Stałego Dyżuru osób zatrudnionych w innych komórkach organizacyjnych urzędu, posiadających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone".

§ 4

1. Organizacja i przygotowanie Stałego Dyżuru obejmuje:
1) określenie podległości, składu, miejsca pełnienia oraz zadań Stałego Dyżuru;
2) określenie osób upoważnionych do uruchomienia Stałego Dyżuru;
3) określenie zasad i trybu obiegu informacji dotyczących gotowości Urzędu do podjęcia i realizacji zadań oraz zorganizowania systemu powiadamiania osób funkcyjnych;
4) określenie organizacji pełnienia dyżurów w podporządkowanych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, w których powinien funkcjonować stały dyżur;
5) wyznaczenie, przygotowanie i utrzymanie właściwego stanu technicznego pomieszczeń do pracy oraz pomieszczeń socjalnych na potrzeby Stałego Dyżuru;
6) wyposażenie w niezbędne środki łączności, informatyczne oraz materiały biurowe;
7) określenie zasad i trybu obiegu informacji w ramach Stałego Dyżuru;
8) wyznaczenie dyżurnych środków transportowych dla potrzeb Stałego Dyżuru;
9) określenie sposobu żywienia obsady Stałego Dyżuru;
10) szkolenie teoretyczne i praktyczne składu osobowego Stałego Dyżuru w ramach szkolenia obronnego;
11) sprawdzenie i kontrolowanie gotowości Stałego Dyżuru do działania w ramach kontroli realizacji zadań obronnych.
2. Podległość, organizację i zasady przygotowania Stałego Dyżuru do pracy określa Instrukcja Stałego Dyżuru.

§ 5

W ramach systemu Stałego Dyżuru:
1) do zadań Sekretarza Miasta Dęblin należy wyposażenie Stałego Dyżuru w niezbędny sprzęt i urządzenia, w tym środki łączności i środki transportowe oraz wyznaczenie i wyposażenie pomieszczeń do pracy i odpoczynku.

2) do zadań Inspektora ds. reagowania kryzysowego należy:
a) zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania Stałego Dyżuru;
b) zabezpieczenie systemu łączności radiotelefonicznej;
c) bieżąca koordynacja przedsięwzięć związanych z organizacją Systemu Stałych Dyżurów, w szczególności - określenie trybu i zasad przeszkolenia osób wyznaczonych do pełnienia dyżurów.

3) do zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy:
a) sprawowanie bieżącej kontroli nad sposobem funkcjonowania Stałego Dyżuru pod względem przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych;
b) sprawowanie nadzoru nad wyznaczeniem osób wchodzących w skład Stałego Dyżuru, pod względem posiadania poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową;
c) sprawowanie kontroli nad obiegiem informacji niejawnych w ramach Systemu Stałego Dyżuru.

§ 6

Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Stałego Dyżuru oraz sprawdzenie gotowości do działania powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 7

1. Stały Dyżur może być uruchamiany w stanie stałej gotowości obronnej państwa w pełnym lub ograniczonym zakresie, na polecenie organu organizującego Stały Dyżur lub organu nadrzędnego w przypadkach;
1) nadzwyczajnych zagrożeń (klęski żywiołowe, awarie, katastrofy zagrażające bezpieczeństwu życia lub mienia ludności);
2) w celach szkoleniowych i kontrolno - sprawdzających.

2. W wyższych stanach gotowości obronnej państwa Stały Dyżur uruchamiany jest obligatoryjnie, zgodnie z harmonogramem osiągania wyższych stanów gotowości obronnej.
3. O każdym uruchomieniu Stałego Dyżuru, organ zarządzający informuje właściwy organ nadrzędny w Systemie Stałych Dyżurów Wojewody Lubelskiego, podając pełne uzasadnienie podjętej decyzji.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 09.11.2010 r., godz. 08.47
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 09.11.2010 r., godz. 08.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.11.2010 r., godz. 08.47AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1859 razy.