Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 85/10

w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dęblin na rok 2011 i lata następne.

Zarządzenie Nr 85/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 16 września 2010 r.


Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 226, 227 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się zakres i szczegółowość materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dęblin na rok 2011 i lata następne.

I. Okres opracowania:
Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Dęblin zostanie opracowana na lata 2011 - 2014. Z dniem 1 stycznia 2011 roku przestanie obowiązywać dotychczasowy Wieloletni Plan Inwestycyjny, zastąpi go wykaz planowanych przedsięwzięć, który jest elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej, dlatego zarządza się ustalenie zadań inwestycyjnych na lata 2011 -2014. Prognoza długu Miasta Dęblin, która jest elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowana zostanie do roku 2020, tj. do roku, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

II. Planowane dochody:
1. Dochody na lata 2011-2020 należy zaplanować w oparciu o analizę wykonanych dochodów
za lata 2007-2009 i przewidywanego wykonania za rok 2010.
2. Plan dochodów podatkowych musi uwzględniać poziom kształtowania się stawek podatkowych oraz stan przedmiotów opodatkowania, a także obowiązujące lub planowane w mieście zwolnienia przedmiotowe.
3. Dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży, należy zaplanować na podstawie planowanych do sprzedaży nieruchomości przy uwzględnieniu ich wykonania za lata 2007-2010, biorąc pod uwagę prognozy koniunktury gospodarczej.
4. Dotacje na inwestycje należy zaplanować tylko w oparciu o zawarte umowy.
5. Planowane dochody na lata 2011-2020 należy przygotować w formie tabelarycznej i opisowej (opis założeń przyjętych do planowania).

III. Planowane wydatki:
1. Jednostki organizacyjne sporządzają plan wydatków na lata 2011-2020 w rozbiciu na:
- wynagrodzenia z podaniem średniorocznego zatrudnienia,
- pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki, które zapewniają ciągłość funkcjonowania jednostki wraz z wykazem zawartych umów, np.: energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, zużycie gazu, telefony, ubezpieczenie budynku, itp.
- wydatki na obsługę długu - kwoty odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji według poszczególnych umów,
- przedsięwzięcia wieloletnie (zadania bieżące i inwestycyjne) w szczegółowości:
1) nazwa i cel,
2) jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca
przedsięwzięcie,
3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
4) limity wydatków w poszczególnych latach,
5) limit zobowiązań,
2. Zestawienie udzielonych poręczeń przez miasto wraz z harmonogramem potencjalnych, wynikających z umowy spłat.
3. Plan wydatków należy przygotować w formie tabelarycznej wraz z opisem przyjętych wskaźników do jego opracowania.

IV. Planowane przychody
1. Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki ze wskazaniem celu i okresu, na jaki będą zaciągnięte.

V. Planowane rozchody
1. Zestawienie wszystkich umów w sprawie zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wraz z harmonogramem spłat.
2. Spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

VI. Prognoza długu
Prognoza kwoty długu stanowi część Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Wartości przyjęte w WPF i budżecie miasta powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta.
Generalna zasada, jaka będzie obowiązywała przy konstrukcji projektu budżetu na rok 2011 oraz przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej: planowane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, a udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem winien kształtować się na poziomie powyżej 10 %.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, Kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych, Naczelnikom właściwych Wydziałów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Urzędu w terminie do 30 października 2010 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 09.11.2010 r., godz. 08.57
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 09.11.2010 r., godz. 08.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.11.2010 r., godz. 08.57AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1118 razy.