Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 86/10

w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego (licytację) na sprzedaż działek nr 464/1 i nr 465 położonych w Dęblinie przy ul. Niepodległości

Zarządzenie Nr 86/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 22 września 2010 roku


Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 37 ust.l, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), § 3 ust. 1, § 8 ust. 1 i 2 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108) oraz w wykonaniu uchwały Nr LXVI/398/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanych działek nr 465 i nr 464/1 przy ul. Niepodległości. Zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gminy Miasto Dęblin położonych w Dęblinie przy ul. Niepodległości, oznaczonych numerami geodezyjnymi 464/1 o pow. 0,0141 ha i nr 465 o pow. 0,0157ha, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obowiązuje dostosowanie pod względem funkcjonalnym architektonicznym parterów budynków do możliwości zlokalizowania usług.

§ 2

Przetarg odbędzie się w dniu 5 listopada 2010 r., o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Dęblin, sala nr 1.

§ 3

Ustalam następujące warunki przetargu:
1) cena wywoławcza wynosi 82000zł. netto (osiemdziesiąt dwa tysiące) zł. + 22% VAT

2) przystępujący do przetargu ma obowiązek wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości 8200 zł (osiem tysięcy dwieście ), w terminie do dnia 2 listopada 2010 r., które należy wnieść na konto Urzędu Miasta Dęblin nr 94 1020 3219 0000 9402 0012 1251 PKO BP SA o/Dęblin,. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż po upływie 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
3) o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej
niż 1% ceny wywoławczej tj. 820 zł. (osiemset dwadzieścia złotych ),
3) osobą ustaloną jako nabywca nieruchomości zostanie uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę; osoba ta zostanie powiadomiona pisemnie o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, 4) przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie,
5) cenę nabycia nieruchomości należy uiścić jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta Dęblin nr 66 1020 3219 0000 9602 0012 0881 PKO BP SA o/Dęblin, nie później niż 21dni od daty przetargu.
6) jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,
7) przetarg może zostać odwołany jedynie z uzasadnionej przyczyny, w takim przypadku informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

§ 4

1. Ustalam treść ogłoszenia o przetargu w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Ogłoszenie o przetargu należy podać do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Dęblin, w Gazecie Wyborczej, w tygodniku Twój Głos oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Dęblin.

§ 5

1. Do przeprowadzenia przetargu powołuję komisję przetargową w składzie:
1) Marek Basaj - Przewodniczący,
2) Krzysztof Kuropatwa - Członek komisji
3) Kinga Barańska - Członek komisji,
4) Mirosław Paczek - Członek komisji.

2. Przewodniczący Komisji zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 09.11.2010 r., godz. 09.04
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 09.11.2010 r., godz. 09.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.11.2010 r., godz. 09.04AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1017 razy.