Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 104/10

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Zarządzenie Nr 104/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 10 listopada 2010 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c", art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), postanawiam, co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2 087 894 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote), w tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie Projektu: „e-Dęblin - rozwój społeczeństwa informacyjnego" w kwocie 1 587 894 zł,

- na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 500 000 zł.

§ 2

1. Zabezpieczenie kredytu będzie stanowił weksel „in blanco".
2. Spłata kredytu wraz z odsetkami następować będzie z dochodów budżetowych Miasta Dęblin, w tym:
- ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej w postaci refundacji poniesionych kosztów w 2010 roku, w terminie do końca III kwartału 2011 roku,
- z udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem w planach budżetowych w roku obejmującym spłatę kredytu, w terminie do końca III kwartału 2011 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 18.11.2010 r., godz. 10.28
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 18.11.2010 r., godz. 10.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.11.2010 r., godz. 10.28AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1037 razy.