Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 106/10

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 106/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 15 listopada 2010 r.


Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), postanawiam, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 - 2020, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie wpf.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie wpf.

§ 2

Przygotowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, którego integralną część stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami do tego projektu przedkłada się Radzie Miasta Dęblin oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie, celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 18.11.2010 r., godz. 10.37
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 18.11.2010 r., godz. 10.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.11.2010 r., godz. 10.37AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1023 razy.