Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 107/10

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta Dęblin na 2011 rok

Zarządzenie Nr 107/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 15 listopada 2010 r.


Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z uchwałą Nr LI/330/94 Rady Miejskiej Dęblin z dnia 28 kwietnia 1994 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Dęblin postanawiam, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt budżetu Miasta Dęblin na 2011 rok obejmujący: 1) dochody ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości

(w tym dochody majątkowe - 482 000 zł) a/ dochody własne

b/ subwencja ogólna z budżetu państwa

w tym: - subwencja oświatowa - 12 605 320 zł, c/ dotacje celowe z budżetu państwa w tym:

- dotacje na zadania zlecone - 3 842 540 zł,

- dotacje na zadania własne - 939 700 zł, d/ udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 10 521 433 zl.

2) wydatki ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 2 w wysokości 39 060 910 zł, z tego: a/ wydatki na zadania inwestycyjne (w tym pomoc finansowa) 3 000 126 zł,

b/ wydatki na zadania bieżące 36 060 784 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne - 32 188 244 zł, (w tym rezerwa budżetowa - 150 000 zł),

- wydatki na zadania zlecone - 3 842 540 zł,

- wydatki na pomoc finansową - 30 000 zł.

2. Projekt budżetu stanowi projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 r. oraz materiały załączone do tej uchwały (załączniki nr 1-7).

3. Proponuje się, aby spłata należnych w 2011 roku rat kredytów i pożyczek w wysokości 3 075 000 zł została pokryta z przychodów 2011 roku.

4. Różnicę między planowanymi dochodami, a wydatkami w wysokości 75 000 zł, planuje się przeznaczyć na rozchody budżetu.

§ 2

1. Proponuje się, aby z budżetu miasta przekazać dotacje w wysokości 1 135 200 zł z uwzględnieniem ich podziału w sposób następujący, według załącznika nr 4: a/ instytucje kultury w wysokości 1 045 000 zł, b/ dotacje przedmiotowe i celowe w wysokości 90 200 zł.


2. Ustala się projekt wykazu inwestycji miejskich, realizowanych w roku budżetowym 2011, według załącznika nr 5.

3. Ustala się projekt planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych: dochody - 1 679 529 zł; wydatki - 1 655 909 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Ustala się plan wydatków na zadania zlecone 3 842 540 zł.

§ 3

Przygotowany projekt budżetu miasta na rok 2011, którego integralną część stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami do tego projektu przedkłada się Radzie Miasta Dęblin oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie, celem zaopiniowania.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 18.11.2010 r., godz. 10.42
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 18.11.2010 r., godz. 10.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.11.2010 r., godz. 10.42AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1052 razy.