Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 108/10

w sprawie ustalenia stawek czynszu na terenie Miasta Dęblin za lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

Zarządzenie Nr 108/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 15 listopada 2010 r.


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.7 ust.l , art.8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 200 lr. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 31 z 2005 r. poz.266 ze zmianami) w związku z Uchwałą Nr XXXVII/231/2008 Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Dęblin na lata 2008-2013 Burmistrz Miasta Dęblin zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się na terenie Miasta Dęblin czynsze w zasobach mieszkaniowych gminy, w skład których wchodzą lokale:
1) stanowiące własność gminy;
2) stanowiące własność gminnych osób prawnych;
3) stanowiące własność spółek handlowych utworzonych z udziałem gminy, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.
2. Wysokość stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie, za wynajmowane lokale nie może przekroczyć 1/12 wartości odtworzeniowej lokalu wyznaczonej iloczynem powierzchni użytkowej lokalu i wskaźnika przeliczeniowego lm2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonego co 6 miesięcy przez Wojewodę Lubelskiego w drodze obwieszczenia.

§ 2

Ustala się stawkę bazową czynszu za najem lokalu mieszkalnego za 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie w 2011 r. w wysokości 5,40 zł.

§ 3

Ustala się czynniki podwyższające i obniżające stawki czynszu za lokale mieszkalne.
1. Za czynniki podwyższające stawkę bazową czynszu w % przyjmuje się: 1) za lokal znajdujący się na I i II piętrze - 2,5 %
2. Za czynniki obniżające stawkę bazową czynszu w % przyjmuje się:
1) lokal bez wyposażenia w c.w. - 12,5 %
2) lokal bez wyposażenia w c.o. - 12,5%
3) lokal bez wyposażenia w gaz przewodowy - 12,5 %
4) lokal bez wyposażenia w łazienkę - 7,5 %
5) lokal bez wyposażenia w w.c. 5 %
6) lokal bez urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - 15 %
7) lokal z kuchnią bez naturalnego oświetlenia 5 %
8) lokal znajdujący się na parterze:
a) w budynku podpiwniczonym - 2,5 %
b) w budynku bez piwnic - 5%

9) lokal znajdujący się na IV lub wyższym piętrze
w budynku bez windy - 2,5 %
10) lokal w suterenie lub na poddaszu - 15 %
11) mieszkanie przeznaczone do rozbiórki - 15 %
12) mieszkanie wspólne - zamieszkałe przez więcej niż
jednego najemcę na podstawie odrębnych umów - 15 %
13) lokal wyposażony we wspólną łazienkę z ubikacją - 2,5 %
3. Maksymalna obniżka czynszu nie może przekroczyć 70%.

§ 4

Stawka czynszu dla lokali socjalnych nie może przekroczyć 50% stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. W roku 2011 stawka czynszu dla lokalu socjalnego wynosi 0,81 zl/m2

§ 5

Wynajmujący lokal zobowiązany jest do wypowiedzenia najemcy dotychczasowej wysokości czynszu najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Traci moc zarządzenie Nr 95/09 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu na terenie Miasta Dęblin za lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezesowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega rozplakatowaniu na tablicach Ogłoszeń Urzędu Miasta i na terenie miasta.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 18.01.2011 r., godz. 07.27
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 18.01.2011 r., godz. 07.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.01.2011 r., godz. 07.27AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1286 razy.