Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 118/10

w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obronny w 2011 roku

Zarządzenie Nr 118/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 20 grudnia 2010 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz zarządzenia nr 367 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2011 roku, zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zarządzenie określa organizację zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony na terenie miasta Dęblin w 2011 roku.

2. Ustala się zasady organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony na terenie Miasta Dęblin w 2011 roku, stanowiące załącznik do zarządzenia.

3. Zadania obronne określają odrębne przepisy.

§ 2

Zobowiązuje się naczelników wydziałów, kierowników komórek organizacyjnych urzędu, kierowników podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych do realizacji zadań określonych w § 1.

§ 3

Nadzór nad koordynacją i wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc zarządzenie Nr 129/2009 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obronny.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 18.01.2011 r., godz. 09.18
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 18.01.2011 r., godz. 09.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.01.2011 r., godz. 09.18AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 940 razy.