Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 122/10

zmieniające zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Zarządzenie Nr 122/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 21 grudnia 2010 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c", art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), postanawiam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 104/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, dokonuje się zmiany treści w § 1, który otrzymuje następujące brzmienie: „Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 763 888 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych), w tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie Projektu: „e-Dęblin - rozwój społeczeństwa informacyjnego" w kwocie 263 888 zł,

- na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 500 000 zł."

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 18.01.2011 r., godz. 10.00
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 18.01.2011 r., godz. 10.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.01.2011 r., godz. 10.00AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 941 razy.