Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 124/10

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Zarządzenie Nr 124/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 29 grudnia 2010 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c", art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), postanawiam, co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych), na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 2

1. Zabezpieczenie kredytu będzie stanowił weksel „in blanco".

2. Spłata kredytu wraz z odsetkami następować będzie z dochodów budżetowych Miasta Dęblin, z udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem w planach budżetowych w roku obejmującym spłatę kredytu, w terminie do końca III kwartału 2011 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 18.01.2011 r., godz. 10.09
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 18.01.2011 r., godz. 10.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.01.2011 r., godz. 10.09AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 987 razy.