Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

2012 rok


Podstrony:
 • Zarządzenie Nr 1.2012

  w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w Banku Ochrony Środowiska o/Lublin

 • Zarządzenie Nr 2.2012

  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozliczono na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku.

 • Zarządzenie Nr 3.2012

  w sprawie powołania komisji ds.stypendiów sportowych

 • Zarządzenie Nr 4.2012

  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Deblin, przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy

 • Zarządzenie Nr 5.2012

  zmieniające zarządzenie Nr 119/10 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 20 grudnia 2010 r.

 • Zarządzenie Nr 6.2012

  w sprawie powołania komisji do przygotowania i przekazania dokumentów archiwalnych oraz przygotowania dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2009 r.

 • Zarządzenie 7.2012

  w sprawie powołania komisji do brakowania materiałów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową.

 • Zarządzenie Nr 8.2012

  określające sposób dokumentowania ilości dostarczonej wody przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie dla gospodarstw domowych

 • Zarządzenie Nr 9.2012

  w sprawie zatwierdzenia planów finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 10.2012

  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2012 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 11.2012

  w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

 • Zarządzenie Nr 12.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 13.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 14.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2012 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 15.2012

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Dęblinie Osiedle Wiślana 13.

 • Zarządzenie Nr 16.2012

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego (licytację) na sprzedaż działki nr 965/1 położonej w Dęblinie przy ul. Śląskiej i ul. Warszawskiej.

 • Zarządzenie Nr 17.2012

  w sprawie określenia harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego z poszczególnych wydziałów w Urzędzie Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 18.2012

  w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz zasad ich przyznawania i opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 19.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 20.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 21.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2012 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 22.2012

  w sprawie zaopiniowania projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017" oraz projektu "Programu ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą do roku 2019"

 • Zarządzenie Nr 23.2012

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dęblin za 2011 r.

 • Zarządzenie Nr 24.2012

  w sprawie ustalenia planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin dla Projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji".

 • Zarządzenie Nr 25.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 26.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 27.2012

  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 28.2012

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Dęblinie Osiedle Wiślana 13.

 • Zarządzenie Nr 29.2012

  w sprawie ogłoszenia przetargu na oddanie w najem wolnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 30.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 31.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2012 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 32.2012

  w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 15/2006 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 • Zarządzenie Nr 33.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 34.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 35.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2012 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 36.2012

  w sprawie ogłoszenia przetargu na oddanie w najem wolnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 37.2012

  w sprawie ogłoszenia przetargu na oddanie w najem wolnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 38.2012

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego (licytację) na sprzedaż działek nr 1925/6, nr 1926/3, nr 1927/3 i nr 1928/3 położonych w Dęblinie przy ul. Cypriana Kamila Norwida

 • Zarządzenie Nr 39.2012

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze: specjalista do spraw inwestycji i przetargów w Wydziale Rozwoju Miasta i Inwestycji.

 • Zarządzenie Nr 40.2012

  w sprawie powołania komisji ds. dopłat do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

 • Zarządzenie Nr 41.2012

  w sprawie powołania komisji do przygotowania i przekazania dokumentów archiwalnych oraz przygotowania dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.

 • Zarządzenie Nr 42.2012

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 43.2012

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 44.2012

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 45.2012

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 46.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 47.2012

  w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2012 roku.

 • Zarządzenie Nr 48.2012

  w sprawie ogłoszenia przetargu na oddanie w najem wolnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 49.2012

  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2012 roku

 • Zarządzenie Nr 50.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 51.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2012 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 52.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 53.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 53a.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2012 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 54.2012

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 55.2012

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 56.2012

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 57.2012

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 58.2012

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 59.2012

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 60.2012

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 61.2012

  w sprawie dokapitalizowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 62.2012

  w sprawie udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk. "BYSTRZYCA 2012"

 • Zarządzenie Nr 63.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 64.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 65.2012

  w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Miasta Dęblin za I półrocze 2012 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ.

 • Zarządzenie Nr 66.2012

  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia opróżnienia pomieszczenia gospodarczego nr 30 położonego w Dęblinie przy ul. Podchorążych, stanowiącego własność Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 67.2012

  w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych oraz zakładowego planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 68.2012

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 69.2012

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 70.2012

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 71.2012

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 72.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 73.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 74.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2012 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 75.2012

  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium naukowego Miasta Dęblin im. Jana Pawła II

 • Zarządzenie Nr 76.2012

  w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 77.2012

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu Pani Joanny Dudkowskiej - podinspektora ds. inwestycji i przetargów.

 • Zarządzenie Nr 78.2012

  w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej składników majątkowych Urzędu Miasta Dęblin oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.

 • Zarządzenie Nr 79.2012

  w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom jednostek organizacyjnych Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 80.2012

  w sprawie powołania Komisji do spraw Nagród Burmistrza Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 81.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 82.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2012 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 83.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 84.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 85.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 86.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 87.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 88.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2012 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 89.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 90.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na rok 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 92.2012

  w sprawie odwołania i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • Zarządzenie Nr 93.2012

  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 113/10 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 2010 r.

 • Zarządzenie Nr 94.2012

  Zmieniające zarządzenie Nr 61.2012 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 04 lipca 2012 w sprawie dokapitalizowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 95.2012

  w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta Dęblin na 2013 rok

 • Zarządzenie Nr 96.2012

  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

 • Zarządzenie Nr 97.2012

  w sprawie weryfikacji wniosku Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r.

 • Zarządzenie Nr 98.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 99.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2012 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 100.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 101.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 102.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2012 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 103.2012

  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 104.2012

  w sprawie powołania komisji ds. dopłat do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

 • Zarządzenie Nr 105.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 106.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 107.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2012 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 108.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 109.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 110.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 111.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 112.2012

  w sprawie ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki na bieżące wydatki Urzędu Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 113.2012

  w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku.

 • Zarządzenie Nr 114.2012

  w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 115.2012

  w sprawie przekazania prętów żebrowanych dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 116.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2012 rok.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 01.01.2012 r., godz. 09.00
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 01.01.2012 r., godz. 09.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.01.2012 r., godz. 09.00AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4915 razy.