Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr XXIV/120/2012

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXIV/120/2012
Rady Miasta Dęblin
z dnia 24 stycznia 2012 r.


Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 – 2015, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się burmistrza miasta do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się burmistrza miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr VI/19/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 01.02.2012 r., godz. 10.32
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 01.02.2012 r., godz. 10.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.02.2012 r., godz. 10.32AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1317 razy.