Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr XXIV/121/2012

w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

Uchwała Nr XXIV/121/2012
Rady Miasta Dęblin
z dnia 24 stycznia 2012 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie 47 764 171 zł,
z tego dochody bieżące w kwocie 41 347 381 zł i dochody majątkowe w kwocie 6 416 790 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. w tym:
1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 737 167 zł,
2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 260 000 zł,
3. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 65 000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie 51 976 511 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 37 837 763 zł i wydatki majątkowe w kwocie 14 138 748 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3 737 167 zł,
2. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 260 000 zł,
3. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 65 000 zł,
4. wydatki na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 130 000 zł.

§ 3

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 4 212 340 zł. ?ródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 6 400 000 zł. 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 2 187 660 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 126 238 zł,
2) celową, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 70 000 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.

§ 7

Określa się:
1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 1 432 697 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 432 697 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 9 400 000 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 500 000 zł.

§ 10

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie
z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w wysokości 50 000 zł.

§ 11

Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez burmistrza miasta w roku budżetowym w kwocie 100 000 zł.

§ 12

1. Upoważnia się burmistrza miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3 000 000 zł.

2. Upoważnia się burmistrza miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 13

1. Upoważnia się burmistrza miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się burmistrza miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym miasta.

§ 14

Upoważnia się burmistrza miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 01.02.2012 r., godz. 10.43
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 01.02.2012 r., godz. 10.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.02.2012 r., godz. 10.43AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1350 razy.