Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr XXIX/141/2012

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2012 rok.

Uchwała Nr XXIX/141/2012
Rady Miasta Dęblin
z dnia 29 maja 2012 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 212 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240, z późn. zm.), uchwały Nr XXIV/121/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 26 z dnia 9 maja 2012 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 33 z dnia 17 maja 2012 r., pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r., umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a miastem Dęblin Nr 130/2012/D/OZ z dnia 23 maja 2012 r., Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/121/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 476 586 zł do kwoty 47 645 450 zł,
wg załącznika nr 1.

2. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 87 874 zł do kwoty 47 733 324 zł,
wg załącznika nr 1.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 499 929 zł do kwoty 50 834 447 zł, wg załącznika nr 2.

4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 311 217 zł do kwoty 51 145 664 zł, wg załącznika nr 2.

5. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 400 000 zł do kwoty 6 000 000 zł, wg załącznika nr 3.

6. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 400 000 zł do kwoty 2 587 660 zł, wg załącznika nr 3.

7. Dochody po zmianach wynoszą 47 733 324 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 51 145 664 zł. Przychody po zmianach wynoszą 6 000 000 zł. Rozchody po zmianach wynoszą 2 587 660 zł.

§ 2

Załączniki nr: 3, 4, 5 i 6 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 04.06.2012 r., godz. 08.00
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 04.06.2012 r., godz. 08.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.06.2012 r., godz. 08.00AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1322 razy.