Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr XXXI/155/2012

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2012 rok.

Uchwała Nr XXXI/155/2012
Rady Miasta Dęblin
z dnia 28 czerwca 2012 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 212 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), uchwały Nr XXIV/121/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 35 z dnia 24 maja 2012 r., aneksu nr POKL.07.01.01-06-066/08-06 z dnia 6 czerwca 2012 r. do umowy ramowej projektu systemowego z dnia 18.07.2008 r., porozumienia pomiędzy Powiatem Ryckim a Miastem Dęblin z dnia 5 czerwca 2012 r., porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej nr MEN/2012/DKOW/943-1/GP-512-3/12-22
z dnia 5 czerwca 2012 r., Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/121/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 206 161 zł do kwoty 47 939 485 zł, wg załącznika nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 208 885 zł do kwoty 50 936 779 zł, wg załącznika nr 2.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 415 046 zł do kwoty 51 351 825 zł, wg załącznika nr 2.

4. Dochody po zmianach wynoszą 47 939 485 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 51 351 825 zł.

§ 2

Załączniki nr: 5, 6 i 7 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 02.07.2012 r., godz. 12.47
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 02.07.2012 r., godz. 12.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.07.2012 r., godz. 12.47AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1099 razy.