Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała nr II/10/2002

w sprawie podatku od posiadania psów.


UCHWAŁA Nr II/10/2002
Rady Miasta Dęblin
z dnia 13 grudnia 2002 r.w sprawie podatku od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) oraz art. 14 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się roczne stawki podatku od posiadania psów na obszarze Gminy Miasto Dęblin w wysokości 35,00 zł od jednego psa.

§ 2

1. Obniża się o 50% stawki podatku wymienione w § 1 dla podatników zamieszkujących samotnie, jeżeli ich wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta oraz dla podatników mieszkających w domach jednorodzinnych.

2. Obniżki wymienione w ust. 1 mają zastosowanie do jednego psa.

3. Podatnik może korzystać z obniżki podatku tylko z jednego tytułu.

§ 3

1. Podatek od posiadania psów właściciel uiszcza obowiązkowo do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek podatkowy.

2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 4

Podatek płatny jest do kasy Urzędu Miasta Dęblin lub na jego rachunek albo do rąk inkasenta bez wezwania, jednorazowo w terminach określonych w § 3 ust. 1.

§ 5

Traci moc uchwała XLIX/339/2001 z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 106, poz. 2098).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 7

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i na terenie miasta.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2003 roku.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 26.05.2004 r., godz. 13.19
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 26.05.2004 r., godz. 13.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.05.2004 r., godz. 13.19AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4310 razy.