Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

GMK.6722.1-5.2012

Dęblin, dnia 26.09.2012 r.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz:
1) uchwały Nr XI/62/2007 Rady Miasta Dęblin z dnia 5 czerwca 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania Centrum w Dęblinie;
2) uchwały Nr LXVIII/402/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 31 sierpnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Dęblin – Centrum;
3) uchwały Nr LXVIII/403/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 31 sierpnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin – Centrum I;
4) uchwały Nr LXVIII/404/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 31 sierpnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin – Centrum II – część I;
5) uchwały Nr LXVIII/405/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 31 sierpnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Lipowa VI w Dęblinie oraz uchwały Nr XXXV/124/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 lutego 2012 r. o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Lipowa VI w Dęblinie;
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
1) zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Dęblin – Centrum (sporządzanej na podstawie uchwały Nr XI/62/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r.);
2) zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Dęblin – Centrum (sporządzanej na podstawie uchwały Nr LXVIII/402/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r.);
3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin – Centrum I;
4) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin – Centrum II – część I;
5) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Lipowa VI w Dęblinie;
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 08.10.2012 r. do 07.11.2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin – pokój nr 117, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400 oraz na stronie internetowej BIP miasta Dęblin http://bip.um.deblin.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.11.2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin – sala nr 1 o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektów w/w zmian planów miejscowych należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Dęblin z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2012 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanymi z opracowaniem w/w zmian planów miejscowych, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Dęblin, jak również mogą składać uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko.

Uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Dęblin, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Dęblin albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczta@um.deblin.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2012 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Dęblin.

Burmistrz Miasta DęblinWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 26.09.2012 r., godz. 07.41
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 26.09.2012 r., godz. 07.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.09.2012 r., godz. 07.41AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2719 razy.