Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr XXXIII/197/2004

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.


Uchwała Nr XXXIII/197/2004
Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 listopada 2004 r.


w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1598, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [1] (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 46, poz. 794) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 r. (M.P. Nr 43, poz. 753) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t włącznie, wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
a) do 1997 roku włącznie - 573 zł
b) od 1998 roku - 542 zł

1a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t włącznie, niewyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
a) do 1997 roku włącznie - 604 zł
b) od 1998 roku - 583 zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie, wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
a) do 1997 roku włącznie - 815 zł
b) od 1998 roku - 795 zł

2a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie, nie wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
a) do 1997 roku włącznie - 846 zł
b) od 1998 roku - 826 zł

3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t do mniej niż 12 t, wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
a) do 1997 roku włącznie - 944 zł
b) od 1998 roku - 924 zł

3a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t do mniej niż 12 t , niewyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
a) do 1997 roku włącznie - 975 zł
b) od 1998 roku - 955 zł

4) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 t (czyli od 12 t), stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 8 t włącznie, wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
a) do 1997 roku włącznie - 815 zł
b) od 1998 roku - 795 zł

5a) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,50 t do 8 t włącznie, niewyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
a) do 1997 roku włącznie - 846 zł
b) od 1998 roku - 826 zł

5b) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 8 t i poniżej 12 t wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
a) do 1997 roku włącznie - 944 zł
b) od 1998 roku - 924 zł

5c) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 8 t i poniżej 12 t niewyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
1) do 1997 roku włącznie - 975 zł
2) od 1998 roku - 722 zł

6) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 t
do mniej niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od roku produkcji przyczepy i naczepy:
a) do 1997 roku włącznie - 382 zł
b) od 1998 roku - 361 zł

8) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

9) od autobusów do mniej niż 30 miejsc, wyposażonych w katalizator spalin, instalację gazową lub jedno z tych urządzeń, w zależności od roku produkcji pojazdu:
1) do 1997 roku włącznie - 743 zł
2) od 1998 roku - 722 zł

9a) od autobusów do mniej niż 30 miejsc, niewyposażonych katalizator spalin ani w instalację gazową, w zależności od roku produkcji pojazdu:
a) do 1997 roku włącznie - 774 zł
b) od 1998 roku - 753 zł

9b) od autobusów o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30, wyposażonych w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
a) do 1997 roku włącznie - 1.610 zł
b) od 1998 roku - 1.589 zł

9c) od autobusów o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30, niewyposażonych w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
a) do 1997 roku włącznie - 1.641 zł
b) od 1998 roku - 1.889 zł

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXIII/118/2003 Rady Miasta Dęblin z dnia 12 grudnia 2003 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 14 poz. 454.

§ 3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i na terenie miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 13.01.2005 r., godz. 15.37
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 13.01.2005 r., godz. 15.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.01.2005 r., godz. 15.37AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3464 razy.