Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr XXXV/185/2012

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje.

Uchwała Nr XXXV/185/2012
Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 października 2012 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.,
Nr 12, poz. 844, ze zmianami) oraz w związku z § 1 ust. l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927) - Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i budowle lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na których utworzono nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją, z wyłączeniem inwestycji przeznaczonych na działalność handlową, przez okres:
1) 12 miesięcy, jeżeli w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 3 nowe miejsca pracy;
2) 24 miesięcy, jeżeli w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy;
3) 36 miesięcy, jeżeli w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy;
4) 48 miesięcy, jeżeli w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 30 nowych miejsc pracy lub więcej.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) utworzeniu miejsc pracy - należy przez to rozumieć wzrost netto liczby pracowników, wyrażony w rocznych jednostkach roboczych (RJR), bezpośrednio zatrudnionych w danym zakładzie w stosunku do średniej z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy; roczne jednostki robocze (RJR) oznaczają liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w jednym roku - w liczbie tej uwzględnia się, jako ułamek RJR, także osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz do pracy sezonowej;
2) nowej inwestycji - należy przez to rozumieć inwestycję w środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne, polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa;
3) intensywności pomocy - należy przez to rozumieć stosunek wartości pomocy wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto (EDB) do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;
4) dużym projekcie inwestycyjnym - należy przez to rozumieć nową inwestycję, podjętą w okresie trzech lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców, w przypadku której środki trwałe są połączone ze sobą w sposób ekonomicznie niepodzielny oraz której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro.

§ 3

Udzielana pomoc może być obliczana wyłącznie w odniesieniu do kosztów utworzenia miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji.

§ 4

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się dwuletnie koszty wynagrodzenia brutto przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz opłacone od tego wynagrodzenia obowiązkowe składki, w szczególności na ubezpieczenia społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia pracowników.

§ 5

1. Intensywność pomocy udzielanej na realizację inwestycji niebędącej dużym projektem inwestycyjnym nie może przekroczyć 50%.
2. Intensywność pomocy udzielanej MŚP, z wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa się o:
1) 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców;
2) 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców.

§ 6

Maksymalną wartość pomocy udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie ze wzorem określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej.

§ 7

1. Warunkiem udzielenia pomocy jest:
1) dokonanie, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, zgłoszenia właściwemu organowi podatkowemu zamiaru korzystania z pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zwanego dalej "zgłoszeniem";
2) zobowiązanie się przedsiębiorcy do pokrycia co najmniej 25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, przy czym przez środki własne lub pochodzące z zewnętrznych źródeł finansowania należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku ze wsparciem ze środków publicznych;
3) utworzenie nowych miejsc pracy w okresie 3 lat od dnia zakończenia inwestycji i utrzymanie zatrudnienia na poziomie nie niższym niż średnia z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy oraz utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy, w związku z którymi została udzielona pomoc, przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od dnia ich utworzenia.

2. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty poniesione po dokonaniu zgłoszenia.

§ 8

Do zgłoszenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest przedłożyć następujące informacje:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której realizowana jest nowa inwestycja (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej);
2) zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru podmiotów gospodarczych;
3) informację o otrzymanej pomocy publicznej z innych źródeł na realizację tej inwestycji lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją - wzór formularza informacji zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Pomoc przysługuje:
1) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia;
2) od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu dokonania zgłoszenia.
2. Pomoc przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy określoną w § 5 lub maksymalną wartość pomocy ustaloną zgodnie z § 6.

§ 10

Pomoc udzielana zgodnie z uchwałą podlega sumowaniu z:
1) każdą inną pomocą przeznaczoną na realizację tej samej inwestycji lub utworzenie miejsc pracy związanych z tą samą inwestycją, w tym udzielaną ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz
2) pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego
- i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 5 albo wartości pomocy ustalonej zgodnie z § 6.

§ 11

1. Prawo do pomocy za cały okres jej przysługiwania traci przedsiębiorca, który:
1) przedstawił organowi podatkowemu nieprawdziwe dane w zgłoszeniu, o którym mowa w § 7 ust. 1 i w § 8 uchwały,
2) zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem przedmiotu opodatkowania objętego pomocą w okresie korzystania z niej.
2. Przedsiębiorcy korzystający z pomocy na podstawie niniejszej uchwały są zobowiązani powiadomić pisemnie organ podatkowy o utracie warunków do zwolnienia, w tym o zaprzestaniu prowadzenia działalności na nieruchomości objętej zwolnieniem, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania tych okoliczności.
3. Przedsiębiorcy, którzy nie dopełnili obowiązku terminowego zawiadomienia o utracie uprawnień do pomocy, tracą do niej prawo za cały okres korzystania z pomocy.
4. W sytuacji określonej w ust. 1 i 3, udzielona pomoc staje się zaległością podatkową i podlega zwrotowi do budżetu miasta w trybie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60, ze zmianami).
5. Organ podatkowy ma prawo przeprowadzania kontroli u przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia w zakresie przestrzegania przez niego warunków udzielanego zwolnienia, a także do weryfikowania dokumentów i informacji przedkładanych przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą.

§ 12

1. Zwolnienie nie ma zastosowania do nieruchomości lub ich części związanych z inwestycją odtworzeniową, mającą doprowadzić jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych.
2. Uchwały nie stosuje się do pomocy:
1) udzielanej w sektorach: rybołówstwa i akwakultury, budownictwa okrętowego, hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla oraz włókien syntetycznych;
2) udzielanej w sektorze rolnictwa związanej z produkcją pierwotną produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
3) związanej z wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. Urz. WE L 182 z 03.07.1987, str. 36, ze zmianami; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 247, ze zmianami);
4) udzielanej dla działalności związanej z wywozem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
5) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej względem towarów przywożonych.
3. Postanowienia niniejszej uchwały nie dotyczą podatników posiadających zaległe zobowiązania wobec budżetu Miasta Dęblin.

§ 13

Pomoc na warunkach określonych w uchwale może być udzielana do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 14

Uchyla się Uchwałę Nr XIX/127/2007 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 08.11.2012 r., godz. 09.14
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 08.11.2012 r., godz. 09.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.11.2012 r., godz. 09.14AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2366 razy.