Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr XXXIII/198/2004

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2005 r.


Uchwała Nr XXXIII/198/2004
Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 listopada 2004 r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [1] (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 Nr 92, poz.880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 46, poz. 794 Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Stawki podatku od nieruchomości na obszarze Gminy – Miasto Dęblin wynoszą rocznie:

1). od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,46 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,51 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,17 zł od 1 m2 powierzchni;

2). od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,39 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,57 od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2 % ich wartości.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXIII/117/2003 Rady Miasta Dęblin z dnia 12 grudnia 2003 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 14, poz. 453).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.


§ 4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i na terenie miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 13.01.2005 r., godz. 15.42
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 13.01.2005 r., godz. 15.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.01.2005 r., godz. 15.42AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2755 razy.