Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr XXXVIII/191/2012

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2012 rok.

Uchwała Nr XXXVIII/191/2012
Rady Miasta Dęblin
z dnia 29 listopada 2012 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 212 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), uchwały Nr XXIV/121/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 102 z dnia 5 listopada 2012 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 107 z dnia 9 listopada 2012 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 108 z dnia 12 listopada 2012 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 111 z dnia 15 listopada 2012 r., Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/121/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2 306 447 zł do kwoty 46 021 093 zł, wg załącznika nr 1.
2. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 236 407 zł do kwoty 46 257 500 zł, wg załącznika nr 1.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 3 819 832 zł do kwoty 47 920 048 zł, wg załącznika nr 2.
4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 549 792 zł do kwoty 48 469 840 zł, wg załącznika nr 2.
5. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1 200 000 zł do kwoty 4 800 000 zł, wg załącznika nr 3.
6. Dochody po zmianach wynoszą 46 257 500 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 48 469 840 zł. Przychody po zmianach wynoszą 4 800 000 zł.

§ 2

Załączniki nr: 3, 4, 5, 6 i 7 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 03.12.2012 r., godz. 15.00
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 03.12.2012 r., godz. 15.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.12.2012 r., godz. 15.00AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 998 razy.