Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

2013 rok


Podstrony:
 • Zarządzenie Nr 1.2013

  w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w Banku Ochrony Środowiska o/Lublin

 • Zarządzenie Nr 2.2013

  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozliczono na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku.

 • Zarządzenie Nr 3.2013

  w sprawie powołania komisji ds. stypendiów sportowych.

 • Zarządzenie Nr 4.2013

  określające sposób dokumentowania ilości dostarczanej wody przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie dla gospodarstw domowych.

 • Zarządzenie Nr 5.2013

  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Dęblin, przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy.

 • Zarządzenie Nr 6.2013

  w sprawie zatwierdzenia planów finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 7.2013

  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 8.2013

  w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

 • Zarządzenie Nr 9.2013

  w sprawie zasad ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości

 • Zarządzenie Nr 10.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 11.2013

  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 12.2013

  w sprawie wprowadzenia planu obrony cywilnej Miasta Dęblin do stosowania.

 • Zarządzenie Nr 13.2013

  w sprawie wykazu stanowisk oraz ustalenia zasad wydawania posiłków profilaktycznych i napojów dla pracowników Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 14.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 15.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 16.2013

  w sprawie dokapitalizowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 17.2013

  w sprawie naboru uzupełniającego do rady nadzorczej.

 • Zarządzenie Nr 18.2013

  w sprawie ustalenia założeń do sporządzenia arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta Dęblin na rok szkolny 2013/2014.

 • Zarządzenie Nr 19.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 20.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu MIasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 21.2012

  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 22.2013

  w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz zasad ich przekazywania i opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 23.2012

  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

 • Zarządzenie Nr 24.2012

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Dęblin za 2012 r.

 • Zarządzenie Nr 25.2013

  w sprawie przekazania sprzętu komputerowego oraz mebli biurowych na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 26.2012

  w sprawie przekazania mebli biurowych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 27.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 28.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 29.2012

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 30.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 31.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 32.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 33.2013

  w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku.

 • Zarządzenie Nr 34.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 35.2013

  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 36.2013

  w sprawie ustalenia planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin dla Projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w ramach projektu Mój Rynek".

 • Zarządzenie Nr 37.2013

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 38.2013

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoła Podstawowej Nr 2 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 39.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 40.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 41.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 42.2013

  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku.

 • Zarządzenie Nr 43.2013

  w sprawie ogłoszenia wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku.

 • Zarządzenie Nr 44.2013

  w sprawie powołania komisji ds. dopłat do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

 • Zarządzenie Nr 45.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 46.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 47.2013

  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 • Zarządzenie Nr 49.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 50.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 51.2013

  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

 • Zarządzenie Nr 52.2013

  w sprawie komunalizacji działki nr 1907 przy ulicy Pułaskiego w Dęblinie, na rzecz Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 53.2013

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 54.2013

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 55.2013

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 56.2013

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 57.2013

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 58.2013

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 59.2013

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 60.2013

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 61.2013

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 62.2013

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 63.2013

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektor Miejskiego Żłobka w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 64.2013

  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom

 • Zarządzenie Nr 65.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 66.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 67.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 68.2013

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 69.2013

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 70.2013

  w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Miasta Dęblin za I półrocze 2012 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ.

 • Zarządzenie Nr 71.2013

  w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) i zastępców kierowników (zastępców dyrektorów) gminnych jednostek organizacyjnych.

 • Zarządzenie Nr 72.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 73.2013

  w sprawie wspólnej obsługi finansowo księgowej Miejskiego Przedszkola nr 1 w Dęblinie i Miejskiego Żłobka w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 74.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 75.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 76.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 77.2013

  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

 • Zarządzenie Nr 78.2013

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego (licytację) na sprzedaż nieruchomości, w skład której wchodzą działki nr 1954/5, nr 1955/7, nr 1956/7 i nr 1957/7 położone w Dęblinie przy ul. Cypriana Kamila Norwida i Ks. Hładuniaka.

 • Zarządzenie Nr 79.2013

  w sprawie ogłoszenia wykazu udziałów w działce nr 4230/6 położonej w Dęblinie przy ul. Słonecznej przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • Zarządzenie Nr 80.2013

  w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 81.2013

  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium naukowego Miasta Dęblin im. Jana Pawła II

 • Zarządzenie Nr 82.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 83.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 84.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 85.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 86.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 87.2013

  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

 • Zarządzenie Nr 88.2013

  w sprawie powołania Komisji do spraw Nagród Burmistrza Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 89.2013

  w sprawie ustalenia cen sprzedaży grobowców na Cmentarzu Komunalnym w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 90.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 91.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 92.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 93.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 94.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 95.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 96.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 97.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 98.2013

  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

 • Zarządzenie Nr 99.2013

  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

 • Zarządzenie Nr 100.2013

  w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 101.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 102.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2013 rok

 • Zarządzenie Nr 103.2013

  w sprawie weryfikacji wniosku Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

 • Zarządzenie Nr 104.2013

  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 105.2013

  w sprawie autopoprawki do wieloletniej prognozy finansowej

 • Zarządzenie Nr 106.2013

  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych użyczonych Miastu Dęblin w ramach projektu "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji".

 • Zarządzenie Nr 107.2013

  w sprawie ustalenia struktury stanowisk wraz z obsadą etatową w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 108.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 109.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 110.2013

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 111.2013

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 112.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 113.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2013 rok

 • Zarządzenie Nr 114.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 115.2013

  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

 • Zarządzenie Nr 116.2013

  w sprawie powołania komisji ds. dopłat do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

 • Zarządzenie Nr 117.2013

  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 118.2013

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych.

 • Zarządzenie Nr 119.2013

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Finansowym.

 • Zarządzenie Nr 120.2013

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu.

 • Zarządzenie Nr 121.2013

  w sprawie dokapitalizowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 122.2013

  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

 • Zarządzenie Nr 123.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2013 rok

 • Zarządzenie Nr 124.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2013 rok

 • Zarządzenie Nr 125.2013

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 126.2013

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 02.01.2013 r., godz. 10.29
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 02.01.2013 r., godz. 10.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.01.2013 r., godz. 10.29AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5127 razy.