Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr XXXIX/199/2012

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Uchwała Nr XXXIX/199/2012
Rady Miasta Dęblin
z dnia 28 grudnia 2012 r.


Na podstawie art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), uchwały Nr XXIV/120/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/120/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012 – 2015, obejmująca prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia do przyjętych zmian, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały, otrzymuje brzmienie, jak
w załączniku do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

2. Wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku nr 2, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 14.01.2013 r., godz. 11.47
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 14.01.2013 r., godz. 11.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.01.2013 r., godz. 11.47AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 999 razy.